ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Projev na Sjezd delegátů 2000

Zdroj: Vladislav Šaňák
Datum: (?)
e-mail: sanak@shooting.cz

Vážení delegáti,

ve svém vystoupení bych se chtěl zaměřit na tři důležité oblasti. Jednak bych Vás rád informoval o činnosti Komise řízení reprezentace, s čímž souvisí i opětovné stručné zhodnocení funkčnosti celého systému řízení reprezentace. Dále jsem si dal za úkol seznámit Vás s výsledky, kterých dosáhli naši reprezentanti v průběhu uplynulého období od posledního sjezdu a třetí částí mého příspěvku se bude týkat práce s talentovanou mládeží ve českém střeleckém svazu a další perspektivy rozvoje této důležité oblasti naší činnosti.

Komise pro řízení reprezentace má od Výkonného výboru ČSS delegovanou pravomoc pro komplexní řízení reprezentace včetně celého systému péče a přípravy závodníků s nejvyšší výkonností. Je tedy rozhodujícím článkem, který předkládá všechny podklady pro rozhodování presidia ČSS v oblasti činnosti reprezentace. Komise připravuje základní dokumenty, které jsou podmínkou pro získání státní dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zejména plán sportovní přípravy reprezentace na příslušný kalendářní rok. A právě součástí plánu reprezentace jsou mimo jiné podklady, které významným způsobem ovlivňují činnost celého Českého střeleckého svazu. Je to zejména rozpočet reprezentace a termínová listina soutěží, dále seznamy reprezentantů ve všech disciplínách a kategoriích, normy spotřeby střeliva a rozdělování materiálu atd. V plánu reprezentace je rovněž obsažena činnost Regionálních sportovních center mládeže, spolu se seznamy zařazených závodníků včetně limitů spotřeby finančních a materiálových prostředků na každé RSCM. Tímto způsobem je v jednom základním dokumentu normována celá oblast činnosti, kde se uskutečňuje péče střeleckého svazu s použitím státní dotace a vlastních, svazových finančních prostředků. Tento základní dokument je vždy před zahájením ročního cyklu přípravy projednáván jednak v presidiu a dále ve Výkonném výboru českého střeleckého svazu. Po jeho schválení může být realizována péče o reprezentanty a další závodníky v RSCM. . Uvedeným postupem, to znamená schválením plánu přípravy v příslušných orgánech ČSS je splněn požadavek veřejné kontroly spotřeby finančních prostředků, které plynou do sféry dotované péče. Mimo to každý člen výkonného výboru má možnost kdykoliv v průběhu roku do plánu sportovní přípravy, včetně rozpočtu reprezentace nahlédnout v kanceláři reprezentace v Praze. Komise pro řízení reprezentace pracuje ve stálém složení se zastoupením všech skupin disciplín. Jejími členy jsou státní trenéři, manažeři a prezident svazu, Ti všichni jsou současně profesionálními pracovníky ve střelectví jak v resortu ministerstva vnitra (pan Kůrka), armády (pan Pokorný), tak ČSS. Tímto vzájemným propojením všech tří složek, kde se připravují reprezentanti je dán předpoklad jednotného postupu komise při vytváření základní koncepce přípravy reprezentace a jejího zabezpečení. Důležitou součástí komise je však hlavně její operativní činnost. Při zasedáních, která se uskutečňují nejméně jedenkrát měsíčně se řeší aktuální problémy přípravy, nominace na mezinárodní závody a vrcholné soutěže, čerpání finančních prostředků na přípravu a výjezdy do zahraničí, lékařské zabezpečení. Při jednáních komise se sjednocují postupy svazu a resortů v celém komplexu přípravy a účasti v soutěžích.

V zabezpečování činnosti reprezentace a přípravy v Regionálních sportovních centrech se bohužel projevuje jednoznačná tendence ke zvyšování administrativy. A to ať už se jedná o postup nadřízených, anebo spolupracujících orgánů, jako je Ministerstvo školství a Český olympijský výbor, anebo o agendu, spojenou s přípravou výjezdů nebo komunikaci s partnery v zahraničí. Samozřejmě chápeme, že postup státní správy při posuzování např. žádostí o dotace se zpřísňuje, přesto zvýšená administrativa zatěžuje neúměrně činnost kanceláře reprezentace. Snažíme se zmírnit tyto zvyšující se nároky zavedením specializovaných počítačových programů, které byly vytvořeny v souladu s administrativními potřebami pro výjezdy do zahraničí i pro domácí přípravu. Kancelář reprezentace má k dispozici databázi nutných osobních údajů a v současnosti je zaváděn komplexní program skladového hospodářství včetně inventur, které bude řízeno z jednoho místa. Domnívám se, že po doplnění všech údajů tohoto integrovaného programu, což předpokládáme do konce dubna 2000, bude možné považovat úkol maximálního využití počítačů v činnosti kanceláře reprezentace za splněný. Jsem přesvědčen, že jen málo sportovních svazů by se mohlo pochlubit podobnou kvalitou softwerového vybavení pro tvorbu nutných dokladů, evidenci skladového hospodářství atd., tak jako je tomu dnes v oblasti reprezentace českého střeleckého svazu.

Domnívám se, že Komise pro řízení reprezentace plní velmi dobře svou úlohu řídícího stupně v oblasti koordinace činnosti všech článků, kde se připravují sportovci. Komise je složená z pracovníků, kteří jsou všichni osobně zainteresovaní na výsledcích reprezentace, což dává předpoklady hledání nejsprávnějších řešení. Praxe ukazuje, že delegování příslušných pravomocí na Komisi pro řízení reprezentace bylo správným řešením. Oblast reprezentace je řízena profesionálně, operativně, odpovědně. Chtěl bych na tomto místě všem členům komise za jejich práci poděkovat.

A nyní k bodu dvě mého vystoupení, výsledkům reprezentace v uplynulém období. Nejdůležitějším úkolem pro špičkové závodníky ve všech disciplínách bylo získání kvalifikačních míst pro start na nadcházejících olympijských hrách v Sydney. Tento základní požadavek prolínal všemi záměry přípravy a vysílání sportovců na vrcholné soutěže za účelem získání Q.P: tak v některých případech možná i přibrzdil růst další generace špičkových střelců. Nejenom proto, že vysílání závodníků na kvalifikační soutěže v průběhu dvou předolympijských let stojí velké množství finančních prostředků, ale také proto, že mladší nedostali dostatečnou příležitost. Toto hlavní zaměření reprezentace, vybojovat si účast na OH 2000, bylo korunováno ziskem celkem osmi kvalifikačních míst. To se ve srovnání se 17 místy pro Atlantu v roce 1996 nezdá být dostatečné, avšak situace ve střeleckém světě se velice změnila a my sami jsme přesvědčeni, že v podstatě všichni naši konkurenceschopní závodníci budou v Sydney startovat. Škoda, že se nepodařilo získat ještě jedno místo pro běžící terč a alespoň jeden Q.P: pro ženy v puškových disciplínách. Určitá naděje tu však ještě stále existuje, požádali jsme Světovou střeleckou federaci o přidělení divokých karet. Ačkoliv v činnosti sportovních svazů jsou vždy vrcholem čtyřletého období olympijské hry, považujeme samozřejmě za velmi důležité výsledky, dosažené na mistrovstvích světa a Evropy. Nejenom proto, že se při vrcholných akcích sportovních střelců můžeme porovnávat s ostatními zeměmi a presentovat se před sportovní veřejností, ale také proto, že na dosažených výsledcích závisí velikost státní dotace pro reprezentaci. Konkrétní výsledky jednotlivých úspěšných závodníků, kteří získali za uplynulých deset let na vrcholných soutěžích medaile jsou uvedeny v brožuře, kterou jste před zasedáním obdrželi, přesto bych se chtěl pozastavit alespoň u výsledků, dosažených v uplynulém roce. Tyto výsledky nám mohou asi nejvíce napovědět o současném stavu a tendencích vývoje v našem střelectví. Podíváme li se na celkovou bilanci, získala Česká republika na Mistrovstvích Evropy celkem 18 medailí, z toho bylo deset zlatých. To byl největší úspěch nejen v dosavadní krátké historii České republiky, ale i společného státu se Slováky. Myslím, že alespoň Mistři Evropy si zaslouží, aby byli jmenováni: v juniorské kategorii to byl v disciplíně vzduchová puška 60 ran Tomáš Frantal, dále již v seniorských kategoriích v disciplíně Libovolná pistole Martin Tenk, na Běžící terč Luboš Račanský, ve velkorážné terčovnici 3x40 ran na 300 m Radim Novák, ve standardní velkorážné pušce 3x20 ran na 300 m Milan Bakeš a v disciplíně skeet Bronislav Bechňský. K tomu musíme ještě přidat zlaté medaile v soutěži družstev, o které se zasloužili dvakrát střelci Januš, Račanský a Lízal v disciplíně běžící terč, dále puškaři ve velkorážné terčovnici 3x40 ve složení Bakeš, Novák a Jeřábek, kteří současně vytvořili nový světový rekord a střelci ve skeetu Málek, Hlaváček a Bechyňský. Zisk zlatých medailí by nám však neměl vytvořit závoj, přes který bychom neviděli nedostatky. Již několik let se nám nedaří prosadit se výrazněji ve střelbě ze vzduchových zbraní a tato tendence pokračovala i při nedávném ME v Mnichově. Pro tuto situaci existuje řada příčin, kterými se podrobně zabývala Komise pro řízení reprezentace, která současně navrhla i konkrétní opatření do oblasti práce s talenty. V pistolových disciplínách jsme až na výjimky (jednou z nich je Martin Tenk) konkurenceschopní spíše v neolympijských disciplínách. Kategorie žen téměř vymizela, ještě že se objevila skupinka talentovaných juniorek v čele s mistryní Evropy Veronikou Piecuchovou. Výchova juniorů, schopných prosadit se mezinárodně a následně mezi muži ještě nějakou dobu potrvá, i když alespoň z hlediska počtů dorostenců v soutěžích se situace jeví nadějně. Puškové disciplíny také asi čeká postupná generační výměna, věřme, že se podaří nadějné střelce včas adaptovat do mezinárodního prostředí. Zvláště juniorky si svými výbornými výkony říkají o začlenění do preferované skupiny pro OH 2004. Talenty nám rostou i mezi juniory, zdá se však, že jejich cesta k vrcholu bude ještě dlouhá. Střelci na běžící terč jsou stále ozdobou našeho střelectví, avšak mají starosti s menším zájmem mladých uchazečů o jejich disciplínu a návrat ke zlatým časům bude asi stát ještě mnoho úsilí. V brokových disciplínách se ve skeetu můžeme chlubit týmem, který nám závidí celý svět, avšak mladých talentů, kteří by mohli postupně ať již v disciplíně skeet nebo trap doplňovat družstvo, není nazbyt. Celkově lze podle mého názoru konstatovat, že s postavením našeho střelectví, které bychom mohli zařadit někam mezi páté až osmé místo v Evropě můžeme být spokojeni. Každý asi pochopí, že s omezenými finančními prostředky, které od státu dostáváme a v současné ekonomické situaci země nemůžeme patřit k nejlepším ve všech 17 olympijských disciplínách ve sportu, jehož provozování je velmi drahé. Přesto se dál musíme v nejvyšší možné míře snažit hledat a vychovávat další sportovní talenty, neboť současná generace špičkových střelců jednak potřebuje konkurenci a samozřejmě také své nástupce.

A tady se dostávám ke třetí části svého příspěvku, ve kterém se chci zmínit o práci s talenty ve střeleckém svazu. Podrobně se bude touto problematikou zabývat zpráva komise mládeže, což mi umožňuje, abych jenom stručně a přehledně předložil základní informace a zvýraznil to, co je podstatné. Jestliže bychom chtěli vytvořit pomyslné schéma, pak v nejvyšší části pyramidy, tedy i s největší podporou ze strany ČSS jsou zařazeni juniorští reprezentanti. Jak víme, do reprezentace jsou vybráni na základě rozhodnutí příslušného státního trenéra. V nižším patře si můžeme představit střelce, kteří jsou, jak známo, zařazeni do tzv.kategorie "M" a také pro ně je určena stanovená péče ČSS. Do této preferované skupiny "M" jsou zařazováni na základě výsledků, uvedených v přihláškách. Jejich výsledky se seřadí do žebříčku a o přesné nominaci do kategorie "M" rozhoduje komise mládeže, respektive závodníci sami na základě svých výsledků. V minulém roce jsme poprvé umožnili určitou péči o nezařazené sportovce, které pracovně můžeme označit jako sportovní talenty. Cílem tohoto opatření bylo rozprostřít materiální pomoc střeleckého svazu i do klubů na závodníky, kteří ještě nemají výsledky pro zařazení do kategorie "M", ale díky svému talentu mají šanci se mezi zařazené sportovce probojovat. Současně byly vyčleněny finanční prostředky na odměny trenérům talentů. Tato péče se uskutečňuje prostřednictvím vedoucího Regionálního střeleckého centra, který má pro uvedené účely k dispozici jednak určité množství malorážkového střeliva (30 tis) a diabolek (60 tis.) a současně má pravomoc zapůjčit vybraným sportovním talentům zbraň. V uplynulém roce bylo tímto způsobem rozděleno v každé RSCM celkem 60 tisíc kusů diabolek a 30 tisíc kusů malorážních nábojů a 30 tisíc Kč na odměny trenérům s tím, že vedoucí RSCM mají pravomoc naložit se svěřeným materiálem pro talenty a penězi pro trenéry dle svého rozhodnutí. V letošním roce je celková suma střeliva a peněz na odměny trenérům stejná jako v roce 99, byla však udělána výrazná diferenciace podle úspěšnosti regionu a částka, určená pro jednotlivé RSCM se výrazně liší. Nové opatření spočívá v tom, že vedoucí RSCM má samostatně v rozpočtu vyčleněnou částku v průměru asi 22 tisíc Kč na soustředění talentů v regionech, které může dotovat malorážkovým střelivem i diabolami. O přípravě sportovních talentů, nezařazených do péče RSCM, zde hovořím zcela záměrně, aby zde přítomní trenéři věděli, že popisovaná pomoc ze strany ČSS již druhý rok existuje a mohli ji po navázání kontaktu s vedoucími RSCM ve svém regionu využít.

Po mnoha letech, kdy stát podporoval činnost s mládeží jen poměrně nízkými dotacemi, dochází možná k obratu k lepšímu. Máme informace, že se připravuje rozšíření státní péče do této oblasti a také my jsme předložili svůj projekt péče o talentovanou mládež. Výhodou je, že ve střelectví byla zachována určitá nejnutnější struktura profesionálního zabezpečení přípravy sportovců a že nemusíme zřizovat sportovní centra "na zelené louce". Pokud stát skutečně finanční prostředky z rozpočtu vyčlení, bude možné zajistit kvalitnější přípravu většímu počtu sportovců, zapojit více trenérů, zvýšit materielní pomoc sportovním talentům. Realizace projektu se předpokládá od 1. července letošního roku.

Právě úkol rozšíření základny sportovních talentů patří mezi nejdůležitější požadavky Komise pro řízení reprezentace ve výše zmíněném hodnocení dlouhodobější neúspěšnosti na ME ze vzduchových zbraní. Vyhledávání vhodných typů střelců je ovšem obecný požadavek ve všech disciplínách. K tomu je samozřejmě nutné, jak komise konstatuje, rozšířit počet míst (center) a trenérů, kteří pracují se sportovními talenty, zajistit vybavení pro větší počet talentů (zbraně, střelivo, oblečení), vrátit se k pořádání samostatné soutěže pro dorostenecké kategorie, soustředit všechny lidské a finanční síly na výchovu sportovních talentů v olympijských disciplínách. Uskutečnění těchto opatření sebou přináší i nutnost některých nepopulárních rozhodnutí, jako například přerozdělení zbraní a dalšího materiálu od starších střelců na talenty, dále ukončení vrcholové podpory kategorií, které nemají zastoupení v olympijském programu, zlepšení práce se závodníky, která by postupně měla vystřídat současné špičkové střelce. Velký dluh máme také v přípravě trenérů.

Přes všechny vyřčené připomínky jsem přesvědčen, že v práci s talentovanou mládeží jdeme správnou cestou. Dokladem nám mohou být např. právě výsledky Frantala a Piecuchové, kteří získali tituly mistrů Evropy, ale také další medaile a pěkná umístění juniorských reprezentantů na vrcholných soutěžích. Ti všichni již našli cestu k nejvyšším výsledkům na základě práce trenérů v současném systému. Přáli bychom si, aby se činnost ve střeleckých klubech rozvíjela, aby se trenérům jejich práce se začínajícími střelci dařila a tak aby bylo vůbec možné sportovní talenty vyhledávat. Jsme si vědomi, že právě bez činnosti klubových trenérů, bez jejich práce s talenty, není sebelepší úroveň péče o reprezentanty nic platná. Proto bych chtěl z tohoto místa za celou reprezentaci, za všechny profesionální trenéry zvláště dobrovolným trenérům za jejich práci poděkovat.

Spolupracujeme