Kritéria pro zařazení do reprezentace 2025 - brokové disciplíny

1) Úvod: 

Komise pro řízení reprezentace (KŘR) zveřejňuje kritéria pro zařazení 
sportovců do reprezentačního družstva pro rok 2025 v brokových disciplínách do 
kategorií „A“, „B“ a „C“ a podporované dorostenecké kategorie „M“. 

2) Postup 

a) Základní počet členů reprezentačního družstva v každé olympijské 
disciplíně a kategorii jsou čtyři střelci s výjimkou: 
I. Pokud limit pro zařazení do kategorie splní více střelců než 4, 
budou do ní zařazeni jen první čtyři s nejvyšším průměrem, ostatní 
budou zařazeni do kategorie nižší. V případě shody rozhoduje vyšší 
nástřel. V případě následné shody rozhoduje vyšší nástřel z MZ. 
II. Při přechodu z juniorské do seniorské kategorie viz bod g) 

b) Jmenovitá nominace do reprezentačního družstva ve všech kategoriích 
bude stanovena na základě žebříčků v olympijských disciplínách. Žebříček 
bude zpracován zvlášť v každé z těchto disciplín. 

c) Reprezentační družstvo „A“ bude tvořeno závodníky, kteří splní níže 
uvedené výkonnostní kritérium.
 
d) V odůvodněných případech (například mateřská dovolená, dlouhodobé 
zranění, zisk individuální medaile z ME, MEJ, MS, MSJ, YOG a OH) schvaluje 
KŘR mimořádné doplnění reprezentace na návrh státního trenéra 
příslušné disciplíny. Podmínkou však je, že sportovec, navrhovaný do 
reprezentace dosáhl na vrcholných soutěžích (OH, YOG, MS, ME, EH, SP) 
medailového umístění. 

e) Do žebříčku pro účely výběru reprezentantů budou zařazeny všechny 
výsledky ze soutěží v kategoriích muži, ženy, junioři a juniorky, 
uskutečněných v termínu od 01. 11. 2023 do 31. 10. 2024.
Včetně MZ reprezentace v zahraničí (včetně oficiálních soutěží resortů), SP, 
SPJ, ME, MEJ, EH, MS, MSJ, OH a oficiální nominační a kontrolní závody 
(případně další soutěže určené trenérskou radou před zahájením sezony). 
Podmínkou pro zařazení do reprezentace „A“, „B“, „C“ a „M“ účast 
minimálně na 7 soutěžích u mužů a žen, 5 soutěží u juniorů a juniorek z 
výše uvedených soutěží v dané sezóně. 
Do reprezentace se počítají 3 nejlepší výsledky z výše uvedených soutěží. 
Minimálně jeden z těchto výsledků u seniorské kategorie musí být ze 
soutěže v zahraničí. 

f) Limit „A“ - v procesu určení jmenovité nominace do reprezentace pro 
rok 2024 se uplatní ještě kontrola úrovně výkonnosti reprezentace v 
porovnání s mezinárodně dosahovanými výsledky na OH, MS a ME za 
poslední 4 roky (včetně SP a SP jun.), které byly předpokladem pro 
dosažení 8. místa. Ke jmenování do reprezentace „A“ je podmínkou 
dosáhnout dle čl. 2, odst. e) nejméně následujícího průměru požadované 
úrovně výkonnosti. U seniorské kategorie splnění tohoto limitu minimálně 
jednou na soutěži v zahraničí s účastí min. tří států (tento limit je možné 
také splnit na M ČR nebo na Memoriálu M. Bednaříka a B. Bechyňského). 

SKEET
Muži 121,9    Ženy 116,9    Jun 117,3    Jky 109,1

TRAP 
Muži 120,0    Ženy 114,6    Jun 115,5    Jky 109,3 

g) Do reprezentace „B“ seniorů pro rok 2025 (a 2026 – dva roky) budou 
dále zařazeni střelci, kteří byli v roce 2023, resp. 2024 členy 
reprezentačního družstva juniorů a v době své juniorské reprezentace se 
zúčastnili některého ze šampionátů (ME, MS, EH) a budou zařazeni v 
daném roce do ASC Dukla nebo do Olymp CS MV. Cílem pro dvouleté 
období zajištěné péče pro střelce, přecházející z juniorské kategorie, je 
docílit lepší možnosti jejich adaptace v seniorské kategorii. 

h) Střelci, kteří se případně umístí do 4. místa v žebříčku a nesplní limit 
požadované výkonnosti (viz limity výše), mohou být zařazeni do kategorie 
„C“. V případě, že na 4. (3.) a dalším místě budou mít střelci stejný 
výsledek, bude se postupovat následovně: 

I. O pořadí bude rozhodovat nejvyšší nástřel v uvedených soutěžích. 
II. Případně bude rozhodovat druhý (třetí) nejvyšší nástřel v 
uvedených soutěžích. 

i) Střelci, kteří v roce 2025 nedovrší 18 let a nebudou zařazení do 
reprezentace „A“ nebo „C“ budou podle pořadí ve výše uvedeném 
žebříčku a finančních možností svazu zařazeni do podporované kategorie 
„M“. 

3) Úroveň zabezpečení přípravy 

a) Pokud budou reprezentanti zařazeni do rezortních středisek ASC Dukla 
nebo Olymp CS MV, kvalita a úroveň jejich přípravy je dána systémem 
přípravy a možnostmi daných resortů. 

b) Pokud se bude jednat o reprezentanty „A“ a „B“, nezařazené do ASC 
Dukla a Olymp CS MV a podporované střelce kategorie „M“, budou v péči 
Regionálních sportovních center mládeže (RSCM), kde úroveň jejich 
zabezpečení závisí na aktuálních možnostech ČSS,z.s. Reprezentanti a 
podporovaní střelci obdrží limitovaný příděl střeliva na přípravu a soutěže, 
může jim být zapůjčena zbraň, jsou jim hrazeny výdaje na vybrané soutěže 
a společnou přípravu a je jim věnována organizační a metodická pomoc ze 
strany vedoucího nebo trenéra RSCM. 

c) Reprezentanti kategorie „C“ senioři mohou obdržet podle aktuálních 
možností ČSS omezený příděl střeliva a může jim být v případě možností 
RSCM zapůjčena zbraň. Reprezentanti kategorie „C“ junioři a juniorky 
budou mít stejnou úroveň zabezpečení jako v kategorii „M“. 

4) Zajištění uplatnění systému a dodržování stanovených kritérií 

a) Kancelář reprezentace zajistí zveřejnění aktualizovaných žebříčků po 
každé započítávané soutěži všech disciplín na Webových stránkách ČSS,z.s. 
v průběhu roku 2024. Podklady pro žebříčky střelců zpracují státní trenéři. 

b) Sportovní ředitel ČSS,z.s. spolu se státními trenéry disciplín zodpovídá 
za uplatnění výše uvedeného principu při jmenování reprezentačních 
družstev brokových disciplín v KŘR a VV ČSS. 

c) Kancelář reprezentace zajistí uplatnění všech výše uvedených zásad v 
komplexním plánu reprezentace pro rok 2025 (včetně rozpočtu ČSS,z.s.). 
O záležitostech reprezentace rozhoduje s konečnou platností Komise pro 
řízení reprezentace, která má ve vymezených oblastech rozhodovací 
pravomoc, svěřenou jí Výkonným výborem ČSS,z.s. V mimořádných 
případech může být složení reprezentačního družstva rozhodnutím KŘR 
doplněno.

V Praze dne 15.11.2023

Ivan Hermel 
prezident ČSS, z.s.
Kritéria pro zařazení do reprezentace 2025 - brokové disciplíny

Přílohy

231212-kriteria_pro_zarazeni_do_reprezentace_2025_broky.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 14.12.23 19:36