Zápisy z jednání výkonného výboru 2024

Zápis č. 1/2024
z jednání VÝKONNÉHO VÝBORU ČSS, z.s. dne 7. 2. 2024

Přítomni

Ivan Hermel, Jan Videcký, Jaroslav Priščák, Petr Černoch, Vlastimil Zrůst, Pavel Šlechta, Petr Hrbek, Jaroslav Havel, Petr Tarant, Jiří Materna, Roman Gronský, Antonín Vaštík, Milan Suntych, Břetislav Putna, Jiří Koukal, Karel Borůvka (online), Jan Fidler (online)

Omluveni

Jaroslav Frýda, Květoslav Tomeček, Petr Voldán a Petr Hrdlička

Hosté

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M., Mgr. Michal Smečka a Adam Cipro

Výkonný výbor je usnášeníschopný.

Program

 1. Schválení hostů
 2. Oficiální jmenování předsedy KŘR
 3. Aktuální stav ČSS
 4. Představení nových zaměstnanců ČSS
 5. Plán aktivit na následující období
 6. Stav účetnictví
 7. Rozpočet 2023
 8. Rozpočet 2024
 9. Střelnice Brno Soběšice
 10. Organizační záležitosti
 11. PR a marketing ČSS
 12. Reprezentace a RSCM
 13. Nastavení řízení ČSS
 14. Různé

1. Schválení hostů

 • Právní zástupci svazu Mgr. Karel Čelikovský, LL.M., Mgr. Michal Smečka a sportovní ředitel ČSS Adam Cipro
  Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Oficiální jmenování předsedy KŘR

 • Ivan Hermel navrhl jmenovat do funkce předsedy Komise pro řízení reprezentace sportovního ředitele Adama Cipra. Adam Cipro s jmenováním souhlasí.
 • Hlasování o jmenování předsedy KŘR pana Adama Cipra
  Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Aktuální stav — zpráva o situace ve Svazu

 • ČSS podal žádost o dotaci od NSA na provoz svazu pro rok 2024 a žádost o dotaci na provoz střelnice v Brně, kde je již podepsaná smlouva s magistrátem města Brno.
 • V žádosti o dotaci NSA se nově uváděla osoba odpovědná za oblast prevence negativních jevů ve sportu (integrity officer), byl jmenován pan Jan Radič, který má potřebnou certifikaci.
 • Hlasování o schválení žádosti o dotaci od NSA (hlavní dotační titul) pro podporu Svazu na rok 2024
  Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
 • Svaz aktuálně pracuje na vyúčtování dotace 2023 kde je termín do 15. 2. 2024.
 • Svaz průběžně kontroluje cashflow v závislosti na reprezentační výjezdy a předpokládaný termín získání dotačních peněz.
 • Svaz nově nastavil účetnictví korespondující s rozpočtem a potřebami ČSS.
 • ČSS rozšířil tým kanceláře z důvodu zlepšení administrativní podpory reprezentace, RSCM i jednotlivým klubům a zvýšení kontroly ve financích.
 • Ve svazu proběhly personální změny na pozicích trenérů. Na pozici státního trenéra SKEETu ČSS ukončil spolupráci s panem Zvolánkem, který nadále pokračuje na pozici trenéra a vedoucího RSCM Písek a nahradil ho pan Doleček, který je zároveň trenérem Olympu a osobním trenérem pana Tomečka.
  Další změna proběhla u Martina Tenka, který skončil na pozici trenéra RSCM a pokračuje jako státní trenér. Novým trenérem RSCM Ostrava pistole se stal pan Radim Hejna. Obě tyto změny byly na vlastní žádost trenérů.
 • Adam Cipro upozornil na velmi složitou situaci, která si vyžádala maximální nasazení těch, kteří na Svazu zůstali. Personální nedostatek je asi hlavní příčinou. Napjatá situace potrvá ještě nějaký čas. Postupnými kroky bude viditelné jasné zlepšení. Po tuto nezbytnou dobu očekáváme podporu VV a Prezidia.

4. Představení nových zaměstnanců

 • Do ČSS nastoupil na pozici finančního manažera/ekonoma Ing. Kamil Hýbner.
 • Dále do ČSS nastoupil pan Miroslav Ondrák, který bude řídit provoz brněnské střelnice.
 • Na pozici administrativní asistentky nastoupila do ČSS Martina Bocková.
 • Aktuálně ČSS hledá PR a marketing manažera a tajemnici.

5. Plán aktivit na následující období

 • ČSS se bude pravidelně zaměřovat na implementaci kontroly čerpání dotací.
 • V ČSS budou aktualizovány pracovně právní dokumenty, bude revidována pracovní doba zaměstnanců.
 • ČSS má jako jednu z priorit přípravu nových Stanov.
 • Revize majetku na Brněnské střelnici. ČSS zadá zpracování odborného posudku na ocenění majetku.
 • V ČSS se budou projednávat reprezentační smlouvy, které se budou konzultovat s trenéry i se samotnými sportovci.
 • V ČSS proběhne revize organizace závodů ČSS, zda jsou organizovány optimálně.

6. Stav účetnictví

 • V ČSS byla nově nastavená účetní osnova tak, aby zohledňovala strukturu dotací.
 • V ČSS proběhla optimalizace účetních středisek, zakázek i činností.
 • V ČSS proběhne revize a nastavení bankovních účtů, konkrétně členských příspěvků a startovného - budou nastaveny platby členských příspěvků a startovného na separátní účet.
 • V účetnictví ČSS se aktuálně zpracovávají doklady z loňského roku, zajišťuje se jejich kontrola před zaúčtováním.

7. Rozpočet 2023

 • ČSS pracuje na zpracování vyúčtování dotací NSA za rok 2023 a účetní závěrce. Dotace byly plně vyčerpány.
  • Byly vyplaceny odměny za výsledky trenérům a sportovcům, které byly v původním rozpočtu škrtnuty, kvůli dočerpání dotací.
 • ČSS pracuje na schválení inventur 2023, podrobnější informace poskytne na dalším jednání VV.

8. Rozpočet 2024

 • VV schválil žádost o dotaci pro rok 2024 (vizte bod 3. jednání)
 • Rozpočet je zpracovaný na reálných nákladech, ke každému nákladu je přiřazený zdroj financování.
 • V ČSS nastavujeme pravidelný report o čerpání finančních prostředků.
 • Po získání dotace se může rozpočet změnit, bude záležet na konečné výši dotace.
 • Předpokládaný termín získání dotací je březen. Se současnými finančními prostředky je svaz finančně zabezpečen do konce května.

9. Střelnice Brno Soběšice

 • ČCS zpracovává vyčíslení hospodářském výsledku za středisko Střelnice Brno.
 • ČSS děkuje panu Lidinskému, který se zasloužil za rozjezd střelnice Brno Soběšice.
 • Od 1.4.2024 nastoupí na HPP Pan Ondrák Miroslav, který bude zodpovědný za fungování střelnice. Již nyní s ním probíhají pravidelné schůzky a aktivně spolupracuje na rozpočtu a opravách. Připravují se pravidla pro využívání této střelnice. Její využití by mělo být mimo jiné pro tréninky, RSCM, závody a eventy v podobě teambuildingů pro sponzory.
 • ČSS bude připravovat pravidla pro vypouštění a nákup terčů v Brně. Bude zachován systém na karty, jen budou evidovány na jméno, či na konkrétní subjekt a vždy to bude vázané na konkrétní IČO. Dále se stanoví pevné ceny, které se budou odvíjet od toho, kdo bude terče kupovat (tzn. cena pro členy ČSS, výkonné členy a stanoví se, jakým způsobem se budou dotovat reprezentanti a RSCM).
 • Webové stránky Střelnice Brno budou integrovány do Webu ČSS.
 • ČSS si nechá potvrdit znaleckým posudkem, že práce vyfakturované Jihomoravským KS na střelnici skutečně proběhly.
 • Proběhla diskuse s právními zástupci a členy výkonného výboru na téma založení samostatného právního subjektu s cílem efektivního hospodaření na Střelnici v Brně (otázka daňová)
  • Hlasování o zřízení servisní organizace s.r.o., jejímž jediným vlastníkem bude ČSS.
   Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
  • Hlasování o základním kapitálu s.r.o. ve výši 1 Kč.
   Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
  • Hlasování o sídle servisní organizace, jež bude na adrese U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7. V případě, že nedostaneme souhlas vlastníka objektu, založíme virtuální sídlo.
   Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
  • Hlasování o výběru názvu pro s.r.o., který proběhne anketou o hlasování o názvu v rámci VV, kde si seřadíme tři varianty názvu, které si pak odsouhlasíme jako VV per rollam.
   Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
  • Hlasování o statutárním orgánu s.r.o., kdy jediný kandidát je Adam Cipro za odměnu 15 000 Kč za měsíc
   Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 0
  • Hlasování o tom, že Prezidium je oprávněno určit, které konkrétní živnosti budou předmětem podnikání.
   Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petr Černoch)

10. Organizační záležitosti

 • V ČSS probíhá revize veškerých vzorových dokumentů - cestovní příkazy, kniha jízd, informace k výjezdu, atd.
 • ČSS pro svou práci částečně používá Google Workspace, kde se sdílí tabulky s účetní firmou, Českou televizí a firmou cautor.

11. PR a marketing ČSS

Webové stránky ČSS
 • Od 15.12. byly spuštěny nové webové stránky, počítáme s postupným rozvojem, rozšiřováním funkcí, atd.
 • Pan Jaroslav Havel upozornil, že členové VV nedostali informaci, že 15.12.2023 se budou spouštět nové webové stránky ČSS, dále vznesl dotaz, zda si mají členové KS sami zkontrolovat data nebo to budou spravovat administrátoři. Pan Cipro odpověděl, že členové KS provedou kontrolu a dají avízo administrátorovi. Na webu postrádal odkazy na webové stránky všech krajských sdružení.
 • Pan Hermel sdělil, že databáze, která byla historicky vedená se přezrcadlila na web a má přesah do NSA. Tento proces nastal s novým webem, s digitalizací NSA a i toto byl důvod posunutí žádosti o dotaci pro letošní rok.
 • Poznámka od Jana Fidlera - databázi si kontroluje, zadal novou ekonomickou směrnici, která platí od 1.7.2023, která zmizela.
 • Odpověď pana Hermela, že existuje nová ekonomická směrnice platná od 1.1.2024, rozešle se emailem členům VV.
 • Webové stránky jsou základem pro interní i externí komunikaci Svazu a marketing.
 • Web obsahuje back office, kde se budou zpracovávat přihlášky, databáze, atd.
 • Do budoucna se budou vyvíjet další funkce. Pan Cipro apeloval na konstruktivní zpětnou vazbu od všech členů ohledně využívání webových stránek, přihlášek, kalendáře a dalších funkcí. Webové stránky mají také sloužit Svazu a je třeba je zlepšovat podle potřeb všech uživatelů.
Anketa Sportovec ČSS – informaci přednesl pan Cipro
 • Na anketu Sportovec ČSS byly velmi pozitivní ohlasy. Splnil se účel, kterým bylo setkání se sportovci i partnery.
 • Náklady na tuto akci bylo 106 000 Kč z toho 30 000 Kč byl sponzoring od Martell.
 • Příští rok má svaz v plánu zapracovat na systému hlasování v Anketě.
Spolupráce s ČT – informaci přednesl pan Cipro
 • Svaz aktivně Komunikuje s Českou televizí, hlavním partnerem je Michal Dusík.
 • Řešíme vysílací práva od ISSF. Původní dohoda zněla, že budou zadarmo, čerstvá nabídka je v cenových relacích 5 000 - 20 000 USD.
 • Spolu s Michalem Dusíkem máme v plánu setkání střelců s novináři, aby pochopili střelbu a věděli, jak mají o střelbě psát.
 • Od Michala Dusíka máme informaci, že ČT koupila 7 komentátorských postů na OH v Paříži a dva z toho jsou určeny pro střelbu, která je mimo Paříž.
Sponzoring a partnerství – informaci přednesl pan Cipro

Připravili jsme partnerský program, který bychom rádi prezentovali potenciálním partnerům.

 • Lesy ČR – ČSS podal žádost o sponzoring ve výši 400 000 Kč, během dubna se budou rozhodovat.
 • Společnost Marttel – reklamní smlouva ve výši 30 000 Kč na akci Sportovec ČSS.
 • Společnost Hello - dostali jsme produkty na akci Sportovec ČSS.
Další marketingové aktivity – informace přednesl pan Cipro

Probíhá výběrové řízení na pozici marketing a PR manager.

 • Plánujeme sestavit strategie pro marketing a PR.
 • Plánujeme rozjet sociální sítě a propagaci příspěvků.
 • Propojení s ISSF PR týmem
 • Zpracování komunikačního plánu, užší spolupráce s médii (ČT, ČRo, online-media)

12. Reprezentace a RSCM

 • Adam Cipro zatím neměl prostor věnovat se plně agendě sportovního ředitele vzhledem k nutnosti věnovat se urgentním organizačním záležitostem celého svazu. Po dokončení vyúčtování dotace a s nástupem finančního manažera by se tato situace měla zlepšit.
 • Se státními trenéry projednán plán závodů.
 • SMK organizuje školení trenérů.
 • Proběhla revize sestavení rozpočtu pro RSCM
 • Adam Cipro plánuje schůzky s reprezentanty a s osobními trenéry reprezentantů.

13. Nastavení řízení ČSS

 • Nastavení pravidelných zasedání:
  1. VV (kvartálně, mělo by proběhnout minimálně 4x v roce). VV ohledně rozpočtu/účetní závěrky bude možná svolaný mimořádně a to hned poté, co bude sestavený rozpočet a to se 14. denní lhůtou pro svolání mimořádného zasedání VV. 16.4. je zatím orientační datum pro svolání mimořádného jednání VV, záleží, kdy obdržíme vyjádření k dotacím). Další orientační termíny jsou 18.6., 17.9. a 10.12.
  2. Prezidia (měsíčně každý třetí čtvrtek v měsíci).
 • Zápisy budou vystaveny na webových stránkách do 14 dnů od zasedání, zpracovává je asistentka. Před zveřejněním se pošlou emailem všem členům VV.

14. Různé

 • Jan Videcký - prezentoval negativní zpětnou vazbu od klubových trenérů k brzkému termínu prvního kola ČPM.
 • Milan Suntych - K diskuzi za rozhodčí avizuje změnu národní disciplíny k diskuzi - zkrátit disciplínu vzduchovou pušku vleže pro střelbu na elektronické terče o 5 min, jako všechny ostatní závody ve vzduchových disciplínách. Došlo ke změně v mezinárodních pravidel vzduchové pušky ohledně nastavení “botky”.
 • Antonín Vaštík - kvitoval přístup svazu k personální politice a finanční situaci svazu.
 • Petr Tarant - odešel předseda STK v září minulého roku a od té doby se o to nikdo nestará.
 • Ivan Hermel - Ve statutu je, že by tuto funkci měl převzít místopředseda STK, jímž je Petr Tarant. Nicméně předseda jakékoliv komise je navržený a zvolený VV. Ivan Hermel vyzývá, aby si v STK zvolili předsedu, který bude řešit soutěže, kdo bude technický delegát, kdo bude schvalovat záležitosti, měl by držet provádějící směrnice. Ivan Hermel vyzývá Petra Taranta ke zvolení předsedy.
 • Otázka pana Taranta, jak je možné, že na Mistrovství republiky nejsou vyvěšeny provádějící směrnice, ale už jsou propozice vyvěšeny? Odpověď od pana Hermela: Pavel Skopový nám to prezentoval tak, že směrnici spojil s propozicemi.
 • Adam Cipro - Organizace závodů ČSS by měla být zastřešená někým z interního týmu svazu, kdo může delegovat práci, ale bude za celou organizaci zodpovídat.
 • Pan Putna informoval o chystaném školení trenérů kategorie C. Pan Cipro poprosil o zaslání informací a zajištění účasti brokových trenérů, kteří projevili zájem.
 • Pan Putna dále informoval o zpracování rozdělení střeliva aktivním klubům. Rozdělení zpracovat pan Streit, pan Putna zkontrolovat. Poprosil o zveřejnění na webových stránkách.
 • Pan Koukal za Revizní komisi informoval o kontrole faktur na stížnost Dany Hulíkové z roku 2023. Faktury se většinou týkaly organizace závodů, kde chyběly podrobnější informace o zúčtování závodu.
 • Revizní komise má v plánu udělat kompletní kontrolu účetnictví před podáním daňového přiznání.
 • Jan Fidler vznesl poznámku že se mu nelíbí inventury, které obdržel, konkrétně, jak jsou zpracované, spousta věcí tam nesouhlasí a to i v jiných RSCM. Navrhuje setkání s odpovědným člověkem za inventury (Ivan Hermel dodal, že je to Kamil Hýbner).
 • Pan Fidler vznesl dotaz, jak je to s Mistrovství Evropy běžící terč - odpověď od Petra Černocha - stěžejní kontakt musí vytvořit ČSS, musí se vytvořit organizační výbor, dokumenty. Potvrzeno panem Ivanem Hermelem, že co se týče běžícího terče, organizátorem je ČSS, bylo domluveno s panem Pokorným, že vše zařídí, bude se to muset doladit.

Přílohy

2024-02-07 Zápis z jednání VV ČSS.pdf
2024-05-29 Zápis z jednání VV ČSS.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 04.07.24 9:20