Kritéria pro zařazení do reprezentace 2024

Kritéria pro zařazení do reprezentace a podporované dorostenecké kategorie pro rok 2024 v puškových a pistolových disciplínách.

Komise pro řízení reprezentace (KŘR) zveřejňuje dokument „Kritéria pro zařazení sportovců do reprezentačního družstva pro rok 2024 v puškových a pistolových disciplínách“, a to do kategorií „A“, „B“ a „C“ a podporované dorostenecké kategorie „M“. 

1) POSTUP
a) Základní počet členů reprezentačního družstva v každé olympijské disciplíně a 
kategorii jsou čtyři střelci s následující výjimkou:

I. Sportovní pistole junioři – reprezentaci budou tvořit tři střelci.
II. Do reprezentačního družstva budou zařazeni všichni střelci, kteří splní „A“
limit.
III. Při přechodu z juniorské do seniorské kategorie viz bod g)

b) Jmenovitá nominace do reprezentačního družstva ve všech kategoriích bude 
stanovena na základě žebříčků v olympijských disciplínách. Žebříček bude zpracován 
zvlášť v každé z těchto disciplín. Výjimku v uplatňování olympijských disciplín tvoří 
SP 30+30 juniorů, kde z metodických důvodů bude i na základě žebříčku v této 
disciplíně určena reprezentace juniorů. 

c) Reprezentační družstvo „A“ v každé skupině disciplín bude tvořeno závodníky, kteří 
splní níže uvedené výkonnostní kritérium. Stejný postup bude uplatněn ve všech 
skupinách disciplín.
Např.: ve skupině reprezentace „Pušky muži“ budou zařazeni všichni střelci, kteří v 
jednotlivých disciplínách LM 3x20 a VzPu 60 splnili výkonnostní limit.

d) V mimořádném případě (například mateřská dovolená, dlouhodobé zranění, zisk 
individuální medaile z ME, MEJ, EH, MS, MSJ, YOG a OH) navrhuje doplnění 
reprezentačního družstva po projednání v trenérské radě a Komisi pro řízení 
reprezentace státní trenér. Podmínkou však je, aby sportovec, navrhovaný do 
reprezentace dosáhl na vrcholných soutěžích (OH, OHM, MS, ME, EH, SP) 
medailového umístění. 

e) Do žebříčku pro účely výběru reprezentantů budou zařazeny výkony z těchto soutěží
v kategoriích muži, ženy, junioři a juniorky, uskutečněných v termínu od 1. 11. 2022
do 30. 10. 2023:
ČPM, ČP - KZR, M ČR, MZ v ČR, MZ reprezentace v zahraničí (včetně oficiálních 
soutěží resortů), Světového poháru, ME, MEJ, EH, MS, MSJ, OHM a OH a oficiální 
nominační a kontrolní závody (případně další soutěže schválené trenérskou radou
před zahájením a v průběhu sezony). 
Podmínkou pro zařazení do reprezentace „A“, „B“ a „C“ je účast na minimálně 5
soutěžích mužů a žen a 4 soutěžích juniorů a juniorek z výše uvedených soutěží 
v dané sezóně, přičemž se budou započítávat celkem tři nejlepší dosažené výkony z
výše uvedených soutěží. V kategorii „M“ se bude postupovat podle pořadí 
v žebříčku.
U juniorské kategorie se budou započítávat celkem tři nejlepší dosažené výkony z
výše uvedených soutěží.
Průměr těchto tří výkonů tvoří pořadí v žebříčku. 

f) Limit „A“ - v procesu určení jmenovité nominace do reprezentace pro rok 2024
se stanoví jako průměr mezinárodně dosahovaných výkonů na OH, MS a ME za 
poslední 4 roky, které byly předpokladem pro zisk 8. místa (junioři 10. místo).
Výjimku tvoří kategorie s nízkým počtem účastníků – RP a SP junioři, kde bude limit 
stanoven na úrovni 8. místa. Ke jmenování do reprezentace „A“ ve všech 
disciplínách je podmínkou dosáhnout dle čl. 1, odst. e) nejméně následujícího 
průměru požadované úrovně výkonnosti (tj. limitu „A“). U malorážných disciplín se
mohou počítat výkony z halových střelnic pouze u soutěží předem schválených 
trenérskou radou. Soutěže budou započítány výhradně ze střelnic vybavených 
v souladu s pravidly ISSF (vzdálenost terčů 50m/25m, elektronické terče, atd.).
PUŠKY:
MUŽI           LM 3x20 589 bodů VzPu 60 628,3 bodů
ŽENY           SM 3x20 587 bodů VzPu 60 628,2 bodů
JUNIOŘI      LM 3x20 579 bodů VzPu 60 622,9 bodů
JUNIORKY   SM 3x20 580 bodů VzPu 60 624,8 bodů

PISTOLE:
MUŽI            RP 581 bodů VzPi 60 580 bodů
ŽENY            SP 582 bodů VzPi 60 576 bodů
JUNIOŘI       RP 565 bodů VzPi 60 570 bodů SP 573 bodů
JUNIORKY    SP 570 bodů VzPi 60 566 bodů

g) Do reprezentace „B“ seniorů pro rok 2024 (a 2025 – dva roky) budou zařazeni střelci, 
kteří byli v roce 2022, resp. 2023 členy reprezentačního družstva juniorů a kteří se 
v době své juniorské reprezentace zúčastnili některého ze šampionátů (ME, MS, EH). 
Cílem tohoto dvouletého období je zajištění kontinuity péče pro střelce přecházející 
z juniorské kategorie do seniorské, a docílit tak lepší možnosti adaptace v seniorské 
kategorii.

h) Střelci, kteří se případně umístí do 4. místa (v disciplíně SP 30+30 junioři do 3. místa) 
v žebříčku a nesplní limit požadované výkonnosti (viz limity výše), mohou být 
zařazeni do kategorie „C“. V případě, že na 4. (3.) a dalším místě budou mít střelci 
stejný výsledek, bude se postupovat následovně:
I. O pořadí bude rozhodovat nejvyšší nástřel v uvedených soutěžích.
II. Případně bude rozhodovat druhý (třetí) nejvyšší nástřel v uvedených 
soutěžích.
Pozn.: při započítávání výkonů závodníků, kteří startují v ČPM se bude postupovat 
tak,že jejich výkony v soutěžích na 40 ran se budou násobit koeficientem 1,5. 
Je tomu tak proto, aby mohli být srovnáváni v rámci žebříčku s juniory. 
V ostatních soutěžích musí startovat v juniorské kategorii, výkon
z dorostenecké kategorie nebude do žebříčku započítán.
i) Střelci, kteří v roce 2024 nedovrší 18 let a nebudou zařazení do reprezentace „A“
nebo „C“, budou podle pořadí ve výše uvedeném žebříčku a podle finančních 
možností svazu zařazeni do svazem podporované kategorie „M“ v disciplínách:

– chlapci: LM/SM 3x20, VzPu 60, RP 2x30, VzPi 60; 
– děvčata: SM 3x20, VzPu 60, SP 30+30, VzPi 60. 

2) ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ A PŘÍPRAVY
a) Pokud budou reprezentanti zařazeni do profesionálních středisek ASC Dukla MO 
nebo Olymp CS MV, kvalita a úroveň jejich přípravy je dána systémem přípravy 
a možnostmi daných resortů.

b) Pokud se bude jednat o reprezentanty „A“ a „B“, nezařazené do ASC Dukla MO a 
Olymp CS MV, a podporované střelce kategorie „M“, budou v péči Regionálních 
sportovních center mládeže (RSCM), kde úroveň jejich zabezpečení závisí na 
možnostech Českého střeleckého svazu. Reprezentanti a podporovaní střelci:
- obdrží limitovaný příděl střeliva na přípravu a soutěže,
- může jim být zapůjčena zbraň,
- jsou jim hrazeny některé cestovní výdaje na soutěže a společnou přípravu,
- je jim věnována organizační a metodická pomoc ze strany vedoucího nebo trenéra
RSCM.

c) Reprezentanti kategorie „C“ senioři mohou obdržet podle možností ČSS omezený
příděl střeliva a může jim být v případě možností RSCM zapůjčena zbraň. Mají také 
výhodu přímé nominace, kterou navrhuje reprezentační trenér při nominacích do 
ČP-KZR, podle výkonnosti také při nominacích do mezinárodních závodů v ČR. 
Reprezentanti kategorie „C“ junioři a juniorky budou mít stejnou úroveň 
zabezpečení jako v kategorii „M“.


3) ZAJIŠTĚNÍ UPLATNĚNÍ SYSTÉMU A DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH KRITÉRIÍ
a) Kancelář reprezentace zajistí zveřejnění aktualizovaných žebříčků po každé 
započítávané soutěži všech puškových a pistolových disciplín na webových 
stránkách ČSS v průběhu roku 2023.
b) Sportovní ředitel ČSS spolu se státními trenéry disciplín zodpovídá za uplatnění výše 
uvedeného principu při jmenování reprezentačních družstev puškových a
pistolových disciplín v KŘR a VV ČSS.
 
c) Kancelář reprezentace zajistí uplatnění všech výše uvedených zásad v komplexním 
plánu reprezentace pro rok 2024 (včetně rozpočtu ČSS).

 O záležitostech reprezentace rozhoduje s konečnou platností Komise pro řízení 
reprezentace, která má ve vymezených oblastech rozhodovací pravomoc svěřenou jí 
Výkonným výborem ČSS. V mimořádných případech může být složení reprezentačního 
družstva rozhodnutím KŘR doplněno. 

V Praze dne 17.3.2023 Ivan Hermel
 prezident ČSS, z.
Autor: Dohnal Jan, Čas poslední změny 25.11.23 18:39