Organizační řád

Tento text je pouze informativní (ač co nejvěrnější originálu). Závazné znění je ke stažení v sekci Přílohy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU, z.s.

(dále jen ČSS)
Výkonný výbor ČSS, z. s. se dle ust. čl. XI. bodu 8 Stanov ČSS, z. s. ze dne 24. 3. 2015, ve znění
pozdějších změn a doplnění usnesl takto:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Článek 1.
Účel organizačního řádu

Účelem organizačního řádu je podrobněji upravit
 1. organizační uspořádání Českého střeleckého svazu, z. s. (dále jen „ČSS“) a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány ČSS,
 2. systém řízení a vymezení kompetencí výkonných a administrativních orgánů ČSS,
 3. principy hospodaření ČSS mezi jednotlivými sjezdy delegátů

Článek 2.

Adresa sídla ČSS

 1. Adresou sídla ČSS je U Pergamenky 1511/3, 1700 Praha 7 – Holešovice
 2. Pobočky ČSS tvoří Regionální střelecká centra mládeže (dále jen „RSCM“), jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 k tomuto řádu

Článek 3.
Jednání jménem ČSS

 1. Jménem ČSS jedná prezident ČSS (dále jen „prezident“) jako jeho statutární orgán.
 2. Jménem ČSS je dále oprávněn jednat viceprezident ČSS, který zastupuje prezidenta podle čl. XII. Stanov.

Článek 4.
Osobní výkon funkce

 1. Členové orgánů ČSS jsou povinni vykonávat své funkce osobně.

Článek 5.
Neslučitelnost funkcí

 1. Každý může být členem pouze jednoho voleného orgánu ČSS. Toto se nevztahuje na orgány pobočných spolků ČSS.
 2. Člen některého z volených orgánů ČSS nemůže být současně tajemníkem.
 3. Výjimku v případě odůvodněné potřeby vyplývající z nutnosti zajištění řádné činnosti orgánů ČSS může povolit Výkonný výbor na návrh předsedy příslušného orgánu.

ČÁST DRUHÁ
KANCELÁŘ

Článek 6.
Organizace a řízení kanceláře

 1. Kancelář vytváří podmínky pro řádnou činnost ČSS a všech jeho orgánů.
 2. Kancelář se zřizuje v místě sídla ČSS.
 3. Kancelář řídí prezident ČSS.
 4. Kancelář se dělí na dva úseky:
 5. Sekretariát
 6. Úsek sportovní reprezentace

Článek 7.
Sekretariát

 1. Sekretariát administrativně a hospodářsky zabezpečuje činnost ČSS.
 2. Sekretariát řídí tajemník, jenž je jeho vedoucím zaměstnancem. Činnost tajemníka je dále vymezena v čl. 10 odst. 1.

Článek 8.
Úsek sportovní reprezentace

 1. Úsek sportovní reprezentace vytváří podmínky pro činnost sportovní reprezentace, chodu státní reprezentace a práce s mládeží v RSCM.
 2. Úsek sportovní reprezentace řídí sportovní ředitel. Je vedoucím zaměstnancem úseku a RSCM. Činnost sportovního ředitele je dále vymezena v čl. 11 odst. 1.

Článek 9.
Tajemník

 1. Tajemník:
 2. a) podle pokynů prezidenta nebo prezídia ČSS zastupuje ČSS při vyřizování záležitostí ČSS u orgánů veřejné správy,
 3. b) zastupuje ČSS ve styku s členy ČSS a pobočnými spolky v jejich věcech, pokud Stanovy nebo nesvěřují taková jednání do kompetence některému z orgánů ČSS,
 4. c) zastupuje ČSS v dalších případech podle pokynů prezídia nebo prezidenta,
 5. d) organizačně a technicky zajišťuje činnost Výkonného výboru, účastní se jeho schůzí a zajišťuje pořizování zápisů ze schůzí VV,
 6. e) rozhoduje o žádostech o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zajišťuje styk s veřejností tyto informace požadující,
 7. f) vydává pokyny zaměstnancům Sekretariátu a osobám zastupujícím ČSS na základě DPP, příkazních nebo obdobných smluv a provádí kontrolu jejich plnění,
 8. g) řeší a vyřizuje odpovědnostní škody,
 9. h) je odpovědný za vedení pokladny,
 10. i) vede seznamy členů a pobočných spolků a provádí do nich záznamy,
 11. j) zpracovává a sestavuje návrh ročního rozpočtu a výroční zprávy pro prezidenta,
 12. k) plní další úkoly podle pokynů prezídia a prezidenta.

Článek 10.
Sportovní ředitel

 1. Sportovní ředitel
 2. a) podle pokynů prezidenta nebo prezídia ČSS zastupuje ČSS při vyřizování záležitostí ČSS při zabezpečování národní reprezentace a práce s mládeží,
 3. b) připravuje, projednává, a organizuje chod reprezentace,
 4. c) připravuje a vede práci s mládeží,
 5. d) řídí RSCM,
 6. e) zastupuje ČSS v dalších případech podle pokynů prezídia nebo prezidenta,
 7. f) vede seznamy reprezentantů a provádí do nich záznamy,
 8. g) sleduje a vyhodnocuje činnost ČSS na úseku mezinárodní reprezentace, navrhuje tajemníkovi rozhodnutí o přidělení věci komisím k vyřízení ve sporných případech,
 9. h) plní další úkoly podle pokynů prezídia a prezidenta.

Článek 11.

 1. Prezident je oprávněn vydat po vyjádření tajemníka a sportovního ředitele pracovní a kancelářský řád, který stanoví pro činnost Kanceláře podrobnější pravidla.

ČÁST TŘETÍ
SEZNAMY VEDENÉ ČSS


Článek 12.
Druhy seznamů

 1. ČSS vede:
 2. a) seznam členů;
 3. b) seznam pobočných spolků - krajských sdružení (dále jen KS),
 4. c) seznam pobočných spolků – sportovně střeleckých klubů (dále jen SSK),
 5. d) seznam reprezentantů,
 6. e) seznam licencí rozhodčích a trenérů sportovní střelby.
(dále jen „seznamy“).
 1. Seznam členů obsahuje:
 2. a) jméno a příjmení člena,
 3. b) datum narození,
 4. c) adresu pro doručování,
 5. d) elektronickou adresu, je-li dostupná,
 6. e) údaj o vzniku a zániku členství,
 7. f) údaj o členství v pobočném spolku, o funkcích v pobočném spolku nebo ČSS,
 8. g) údaje o sportovní činnosti člena (výsledkové listiny),
 9. h) údaje o splnění nebo nesplnění povinnosti platit členský příspěvek.
 1. Seznam KS:
 2. a) Název, sídlo, IČ a adresu,
 3. b) Jméno, příjmení, rodné číslo, adresu a kontakt na fyzickou osobu – statutární orgán KS,
 4. c) Jména, příjmení a kontakt členů výboru KS
 5. d) Seznam pobočných spolků – sportovně střeleckých klubů, které jsou členy krajského sdružení,
 6. e) Údaje o soutěžích.
 1. Seznam SSK:
 2. a) Název, sídlo, IČ a adresu,
 3. b) Jméno, příjmení, rodné číslo, adresu a kontakt na fyzickou osobu – statutární orgán SSK,
 4. c) Jména, příjmení a kontakt členů výboru SSK
 5. d) Seznam – jména, adresy, data narození členů, informaci o zaplacení nebo nezaplacení členských příspěvků,
 6. e) Údaje o soutěžích.
 1. Seznam reprezentantů obsahuje:
 2. a) Jména, příjmení, rodné číslo,
 3. b) Místo narození,
 4. c) Adresa bydliště,
 5. d) Číslo pasu, číslo zbrojního pasu, číslo průkazu zbraně, číslo evropského zbrojního průkazu, jejich data vydání a platnost,
 6. e) Výsledky soutěží.
 1. Seznam licencí obsahuje:
 2. a) Jméno, příjmení a členské číslo držitele licence,
 3. b) Označení licence,
 4. c) Údaje o platnosti licence.

Článek 13.
Způsob vedení seznamů a přístup k nim

 1. ČSS vede seznamy prostřednictvím záznamů v programu „Agenda“ na elektronických nosičích dat.
 2. Seznamy jsou neveřejné, s výjimkou seznamu členů v části „Seznam členů“, seznamu KS v části „Seznam KS“, seznamu SSK v části „Seznam SSK“, seznamu reprezentantů v části „Seznam reprezentantů“ a seznamu licencí v části „Seznam licencí“. Zveřejněnou část v „Seznam členů“ tvoří „Výsledkové listiny“. Zveřejněnou část v „Seznam KS“ tvoří název, sídlo, adresa sídla, jméno a příjmení statutárního orgánu (předsedy) KS, jména a příjmení členů výboru KS a seznam SSK, které jsou členy KS a údaje o soutěžích. Zveřejněnou část v „Seznam SSK“ zde tvoří název, sídlo, adresa sídla, jméno a příjmení statutárního orgánu (předsedy) SSK a údaje o soutěžích. Zveřejněnou část v „Seznam reprezentantů“ tvoří jméno a příjmení člena, ročník narození a příslušnost k pobočnému spolku.
 3. Pravidla nakládání s těmito seznamy stanoví zvláštní předpis.

ČÁST ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ ČSS


Článek 14.
Obecné ustanovení

 1. Finanční hospodaření ČSS se řídí rozpočtem ČSS (dále jen „rozpočet“).
 2. Rozpočtový rok ČSS je shodný s kalendářním rokem.

Článek 15.
Návrh rozpočtu

 1. Návrh rozpočtu se sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů ČSS v rozpočtovém roce.
 2. Návrh rozpočtu musí být v souladu s rámcovým plánem hospodaření ČSS schváleným pro příslušné období Sněmem delegátů ČSS.
 3. Prezident předkládá návrh rozpočtu ke schválení výkonnému výboru, a to zpravidla tak, aby VV návrh rozpočtu projednal na první schůzi rozpočtového roku.
 4. Rozpočet schvaluje Výkonný výbor; rozpočet je schválen, hlasovala-li pro něj většina všech členů výkonného výboru. V případě neschválení rozpočtu nastupuje do jeho schválení rozpočtové provizorium (měsíční čerpání ve výši 1/12 rozpočtu předchozího roku).
 5. Každý člen ČSS má právo na podrobnou informaci o jednotlivých příjmových a výdajových položkách rozpočtu; může rovněž požádat Revizní komisi o přezkoumání konkrétní výše výdajů ČSS.

Článek 16.
Nakládání s majetkem ČSS

 1. Rozhodování o nakládání s majetkem ČSS musí být vždy v souladu s rámcovým plánem hospodaření a schváleným rozpočtem.
 2. Rozhodování o nakládání s majetkem ČSS je rozděleno v souladu se Stanovami takto:
 3. a) Sjezd delegátů je oprávněn rozhodovat o způsobu využití majetku ČSS, přesahuje-li jeho hodnota 10.000.000 Kč na jednu akci.
 4. b) Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat o způsobu využití majetku ČSS, jehož hodnota nepřevyšuje částku 10.000.000 Kč na jednu akci.
 5. c) Prezídium je oprávněno rozhodnout o způsobu využití majetku, jehož hodnota nepřevyšuje částku 1.000.000 Kč na jednu akci.
 6. d) Prezident je oprávněn samostatně rozhodnout o objednávce služeb a materiálu do 500.000 Kč nebo schválenému VŘ samostatně, nad 500.000 Kč se souhlasem viceprezidenta ČSS nebo člena prezídia.
 7. e) Sportovní ředitel ČSS a tajemník jsou oprávněni samostatně rozhodnout o objednávce služeb do 100.000 Kč, nad 100.000 Kč se souhlasem prezidenta, o objednávce materiálu do 100.000 Kč samostatně, nad 100.000 Kč se souhlasem prezidenta.
 8. f) Vedoucí RSCM a správce střelnice jsou oprávněni rozhodovat o objednávce služeb do 20.000 Kč samostatně, nad 20.000 Kč a ostatní po schválení sportovním ředitelem (tajemníkem) nebo prezidentem.
 9. g) Uvedené částky jsou včetně DPH.
 10. Rozhodování o nakládání s majetkem ČSS v rámci obvyklého hospodaření přísluší prezidentovi. Prezident je oprávněn přenést pravomoc nakládat s majetkem ČSS v rámci obvyklého hospodaření na tajemníka, popřípadě na jiného zaměstnance ČSS; ustanovení čl. 16 odst. 2 tím není dotčeno.
 11. Rozhodování o nakládání s majetkem ČSS mimo rámec obvyklého hospodaření přísluší Výkonnému výboru. Nakládáním s majetkem ČSS mimo rámec obvyklého hospodaření se rozumí zejména:
 12. a) uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce,
 13. b) nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osobě,
 14. c) zatížení majetku ČSS zástavním nebo jiným obdobným právem,
 15. d) nakládání s nemovitým majetkem ČSS.
 16. Každé rozhodnutí Výkonného výboru o nakládání s majetkem ČSS mimo obvyklé hospodaření dá prezident bez odkladu na vědomí předsedovi Revizní komise.

Článek 17.
Smlouva uzavřená ČSS a členy orgánů ČSS nebo osobami jim blízkými

 1. Smlouva mezi ČSS a členem voleného orgánu ČSS, sportovním ředitelem nebo tajemníkem, anebo osobami jim blízkými, jejímž předmětem je plnění vyšší než 100 000,- Kč, musí být uzavřena v písemné formě a po předchozím souhlasu prezídia.

Článek 18.
Vedení účetnictví

 1. ČSS vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za vedení účetnictví je odpovědný prezident ČSS.

Článek 19.
Ustanovení závěrečná

 1. Tento organizační řád byl schválen na zasedání VV ČSS, z.s. dne 23. 10. 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Organizační řád

Přílohy

Organizační řád ČSS.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 14.12.23 17:27