Stanovy

Stanovy  Českého střeleckého svazu

 

Preambule

Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky popřípadě i v zahraničí.

 

Článek I.  Název, sídlo a postavení

1.      Spolek působí v České republice.

2.      V českém jazyce působí pod názvem: Český střelecký svaz, z.s. a zkratkou ČSS, z.s. (dále jen „ČSS“) Změna názvu je možná jen na základě rozhodnutí Sjezdu delegátů ČSS (dále jen SD ČSS).

3.      Transkripce názvu ČSS pro mezinárodní styk: CZECH SHOOTING FEDERATION

4.      Sídlo ČSS je: PRAHA. Případnou změnu sídla schvaluje Prezidium ČSS. Přidělené IČO: 00539520

5.      ČSS je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

6.      ČSS je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

7.      ČSS je členem Českého olympijského výboru a ve smyslu mezinárodních dohod zastupuje sportovní střelbu v Mezinárodní federaci sportovní střelby (dále jen ISSF), Evropské střelecké konfederaci (dále jen ESC), Mezinárodní unii střelců z kuší (dále jen IAU) a Mezinárodní asociaci střelby z předovek (dále jen M.L.A.I.C.).

8.      Organizační jednotkou ČSS je Sportovně střelecký klub ČSS - pobočný spolek, označovaný jako ČSS, z.s. - SSK a k tomu připojený zvolený název SSK, a Krajské sdružení ČSS – pobočný spolek, označovaný jako ČSS, z.s. – KS a k tomu připojený zvolený název KS. ČSS, z.s. - SSK je právnickou osobou, má právní subjektivitu a jeho působnost je vymezena těmito stanovami. Právní osobnost ČSS, z.s. - SSK  je odvozena od právní osobnosti ČSS. 

9.      Oficiálními symboly ČSS jsou: znak ve tvaru obdélníku, jehož obsahem je znázornění kruhového terče, barvy bílá, modrá, červená a černá na bílém podkladu a černými písmeny ČSS a vlajka bílého podkladu s barevným znakem ČSS.

Článek II.  Účel ČSS

1.      Organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pravidelně pořádá Mistrovství České republiky. 

2.      Vydává pro svoji sportovní činnost Pravidla sportovní střelby a Řád střeleckých soutěží.

3.      Do působnosti ČSS patří i pořádání mezinárodních soutěží. Z pověření ISSF, ESC, IAU a M.L.A.I.C. také pořádá mistrovské soutěže až po mistrovství světa a světové poháry.

4.      Organizuje a řídí státní reprezentaci ve sportovní střelbě.

5.      Umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní sportovní střelbě. Důraz klade především na sportovní přípravu mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích reprezentantů.

6.      Vydává svým členům licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby. Vede jejich evidenci a organizuje kvalifikační kursy a semináře. Provádí informační, publikační a vědeckou odbornou činnost, vydává odborné publikace a překlady materiálů vydaných mezinárodními organizacemi, při dodržení autorských práv.

7.      Může nabývat majetek a nakládat s ním na základě rozhodnutí Sjezdu delegátů ČSS, Výkonného výboru ČSS, Prezidia ČSS a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

8.      Vedlejší činností ČSS může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti ČSS.

Článek III.  Organizační jednotka ČSS – pobočný spolek


1.      Sportovně střelecký klub ČSS (zkratka „ČSS, z.s. - SSK“)

a)     O založení ČSS, z.s. - SSK rozhoduje ustavující členská schůze ČSS, z.s. - SSK a to na návrh alespoň tří členů starších18 let, kteří mají zájem o činnost dle čl. II těchto stanov.

b)    ČSS, z.s. - SSK je povinen přispívat k rozvoji ČSS jako celku, podílet se na jeho činnosti a odvádět ČSS členské příspěvky ve výši stanovené Sjezdem delegátů ČSS.

c)     Orgány ČSS, z.s. – SSK jsou:

§  členská schůze

§  výbor

d)    O zrušení ČSS, z.s. - SSK rozhoduje jeho členská schůze, pokud to odhlasuje 2/3 většina registrovaných členů. O zrušení ČSS, z.s. - SSK může také rozhodnout Výkonný výbor ČSS a to v případě porušování těchto stanov ze strany ČSS, z.s. - SSK. Sekretariát ČSS následně provede úkony k výmazu pobočného ČSS z veřejného rejstříku. Při zrušení ČSS, z.s. – SSK se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění ČSS, z.s. – SSK nabývá právní nástupce ČSS, z.s. – SSK. Při přijetí rozhodnutí o zrušení ČSS, z.s. – SSK s likvidací, jmenuje rozhodující orgán likvidátora, a to z řad členů ČSS, z.s. – SSK. Likvidátor sestaví soupis jmění a zpřístupní jej v sídle ČSS, z.s. – SSK všem členům ČSS, z.s. – SSK. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů ČSS, z.s. – SSK nezbytné. Případný likvidační zůstatek je likvidátor povinen poměrně rozdělit mezi jednotlivé členy příslušného ČSS, z.s. – SSK.

e)    ČSS, z.s. - SSK se řídí těmito stanovami ČSS. Členská schůze ČSS, z.s. - SSK může přijmout vlastní stanovy a další vnitřní předpisy, které nesmí být v rozporu se stanovami ČSS. V případě, že nepřijme vlastní stanovy, řídí se jednacím řádem, který vydává jako svůj vnitřní předpis ČSS a je dostupný na webových stránkách ČSS.

f)      Předmět a cíl ČSS, z.s. - SSK musí být v souladu s čl. II těchto Stanov.

2.      Krajské sdružení ČSS (zkratka „ČSS, z.s. - KS“)

a)    O založení ČSS, z.s. – KS rozhoduje Sjezd delegátů ČSS.

b)    Orgány  ČSS, z.s. – KS jsou:

§  valná hromada

§  výbor

c)     Valnou hromadu tvoří delegáti ČSS, z.s. – SSK v působnosti příslušného ČSS, z.s. – KS a to vždy jeden delegát za ČSS, z. s. – SSK. Rozsah působnosti stanový vnitřní předpis ČSS, který je dostupný na webových stránkách ČSS.

d)    O zrušení ČSS, z.s. – KS rozhoduje Sjezd delegátů ČSS.  

3.      Předmět a cíl činnosti pobočného spolku musí být v souladu s čl. II těchto Stanov.

4.      Statutárním orgánem pobočného spolku je předseda pobočného spolku. 

5.      Pobočný spolek hospodaří samostatně a při hospodaření se řídí těmito Stanovami, obecně závaznými právními předpisy, příslušnými směrnicemi vydávanými Spolkem.

6.       Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí ČSS za dluhy pobočného spolku.

7.      Pobočný spolek je registrován pod evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od něhož má vystaven Registrační list jako základní zřizovací listinu. Registraci nového pobočného spolku ve veřejném rejstříku provede pověřený pracovník ČSS do 1 měsíce od doručení žádosti.

Článek IV.
Členství
1.      Členy ČSS se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky nebo cizí státní příslušník) bez rozdílu příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, pohlaví a vzdělání. Členství v ČSS je individuální a je realizováno členstvím pouze v jednom  ČSS, z.s. - SSK. Fyzické osoby mladší osmnácti (18) let se mohou stát členy ČSS pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.      O přijetí člena rozhoduje výbor ČSS, z.s. - SSK na základě písemné přihlášky. Členství vzniká zápisem na sekretariátu ČSS a vydáním členského průkazu ČSS po uhrazení členského příspěvku ČSS na příslušný kalendářní rok. 

3.      Sjezd delegátů ČSS může udělit čestné členství nebo čestnou funkci v ČSS osobám, které se zasloužily o sportovní střelectví nebo jsou v rámci sportovní střelby významnými odborníky. 

4.      Udělením čestné funkce nevzniká žádný právní ani finanční nárok této osoby. Udělením čestného členství nevznikají žádné finanční nároky této osoby.

5.      ČSS vede seznam svých členů ve formě seznamů členů ČSS, z.s. - SSK. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí sekretariát ČSS, a to prostřednictvím usnesení z jednání orgánů ČSS, z.s. - SSK nebo ČSS. Seznam členů ČSS není veřejně přístupný. Nejméně jednou ročně jsou seznamy členů ČSS, z.s. - SSK zasílány výborům těchto ČSS, z.s. - SSK. Výkonný výbor ČSS může v odůvodněných případech poskytnout seznam členů ČSS orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o dotace ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 

6.      Seznam členů může být veden elektronickou formou. ČSS zpracovává osobní údaje členů ČSS, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pozdějším znění. Souhlas s evidencí osobních údajů vedených v evidenci členů ČSS dává člen podpisem na přihlášce za člena ČSS.  Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Výkonný výbor ČSS případně ČSS, z.s. – SSK. 

7.      Členství může být základní nebo čestné.

8.      Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Čestní členové mají právo účasti na zasedáních orgánů ČSS s hlasem poradním.

Článek V.
Práva a povinnosti členů ČSS
1.   Základní členové mají zejména právo: 

a)      podílet se dle svých osobních schopností na činnosti ČSS; 

b)      členové starší osmnácti (18) let mají právo volit a být voleni do orgánů ČSS, orgánů pobočných spolků a za delegáty na Sjezd delegátů ČSS, hlasovat a navrhovat kandidáty do orgánů ČSS a orgánů pobočných spolků; 

c)       být informován o dění v ČSS, vyjadřovat se k činnosti ČSS, pobočného spolku, podávat návrhy a připomínky;

d)      účastnit se soutěží a akcí pořádaných ČSS nebo pobočnými spolky;

e)      využívat všech služeb poskytovaných ČSS a jím zřízenými subjekty;

2.    Každý člen ČSS je povinen zejména: 

a)      dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů ČSS;

b)      řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž je ČSS členem; 

c)       dodržovat zásady sportovního chování – fair play; 

d)      chránit dobré jméno ČSS;

e)      plnit veškerá antidopingová opatření;

f)        svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČSS, do nichž byl zvolen;

g)      řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím;

h)      řádně platit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení ČSS, smluv a vnitřních předpisů ČSS, svého ČSS, z.s. – SSK a ČSS, z.s. - KS.


 

Článek VI.
Zánik členství
1.    Členství v ČSS zaniká: 

a)      vystoupením; 

b)      zrušením členství dle rozhodnutí – ČSS, z.s. -SSK pro porušování povinností stanovených v čl. V. těchto Stanov;

c)       úmrtím člena; 

d)      zrušením ČSS, z.s. - SSK;

e)      vyloučením, pro porušování povinností stanovených v čl. V. těchto Stanov; o vyloučení rozhoduje Výkonný výbor ČSS

f)        zánikem ČSS.

2.      Členství v ČSS zaniká, jestliže základní člen nezaplatil ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené lhůtě členské příspěvky. Rozhodnutí o zrušení členství v ČSS oznámí výbor příslušného ČSS, z.s. – SSK členovi písemně. Toto rozhodnutí je konečné.

3.    V případě zrušení ČSS, z.s. - SSK zaniká i členství dotčených členů v  ČSS. Toto neplatí v případě, že se zaregistrují v jiném ČSS, z.s. - SSK, tak, aby měli zaplacené příspěvky na daný rok. 

4.      Člen ČSS může vystoupit z ČSS v případě, že tento svůj záměr písemně oznámí výboru ČSS, z.s. - SSK, který tuto skutečnost oznámí sekretariátu ČSS;

5.      Vystoupení člena je účinné dnem přijetí oznámení o vystoupení na sekretariátu ČSS, který provede vyřazení člena z evidence ČSS;

6.      Člen je oprávněn vystoupit ze ČSS v okamžiku, kdy vůči ČSS nebo ČSS, z.s. – SSK vyrovnal veškeré své závazky vyplývající z jeho členství ve ČSS. ČSS, z.s. – SSK je povinen písemně potvrdit sekretariátu ČSS, že vystupující člen nemá vůči příslušnému ČSS, z.s. – SSK žádné závazky.

Článek VII.
Orgány a stálé komise ČSS
1.      Orgány ČSS jsou:

a)    Sjezd delegátů; 

b)   Výkonný výbor; 

c)    Prezídium; 

d)   Revizní komise 


 

2.      Stálými komisemi Výkonného výboru ČSS jsou:

a)    Komise rozhodčích (dále jen „KR ČSS“)

b)   Sportovně technická komise (dále jen „STK ČSS“)

c)    Sportovně metodická komise (dále jen „SMK ČSS“)

d)   Komise pro řízení reprezentace (dále jen „KŘR ČSS“)

e)    Komise brokové střelby (dále jen „KBS ČSS“)

3.      Stálé komise ČSS jsou orgány Výkonného výboru ČSS s delegovanou pravomocí. Způsob ustavení, odpovědnost a působnost stálých komisí jsou upraveny Statuty příslušných komisí ČSS, které schvaluje Výkonný výbor ČSS.

Článek VIII.
Sjezd delegátů
1.      Sjezd delegátů ČSS (dále jen „SD ČSS“) je nejvyšším orgánem ČSS.

2.      Výkonný výbor ČSS svolává SD ČSS nejméně jednou za čtyři roky. Výkonný výbor ČSS je povinen svolat mimořádný SD ČSS, jestliže o to písemně požádá jedna třetina registrovaných ČSS, z.s. - SSK nebo prostá většina ČSS, z.s. - KS.

3.      O termínu konání Sjezdu delegátů ČSS rozhodne Výkonný výbor ČSS vždy v dostatečném předstihu (minimálně 5 měsíců), aby mohly proběhnout volební valné hromady ČSS, z.s. - KS. Během této doby určí i místo konání tak, aby bylo známo nejméně 3 týdny před jeho konáním. Sekretariát ČSS sdělí místo a termín konání SD ČSS a termín uzávěrky nahlášení delegátů zastupujících jednotlivá ČSS, z.s. - KS. 

4.      Pozvánka na SD ČSS musí obsahovat místo, čas a program zasedání SD ČSS.

5.      Zasedání SD ČSS je blíže upraveno v Jednacím a volebním řádu SD ČSS.

6.      SD ČSS tvoří členové ČSS zvolení Valnými hromadami příslušných ČSS, z.s. - KS, kteří mají na SD ČSS hlas rozhodující. 

7.      SD ČSS je usnášeníschopný za účasti nejméně prosté většiny zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím.

8.      K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, přičemž každý delegát má 1 (slovy: „jeden“) hlas. 

9.      Členové dalších orgánů ČSS a pozvaní hosté se účastní SD ČSS s hlasem poradním.

10.  Vyhotovení zápisu ze zasedání SD ČSS zajišťuje Výkonný výbor ČSS.


 

Článek IX.
Působnost Sjezdu delegátů
Sjezd delegátů ČSS zejména:

1.      schvaluje zprávu o hospodaření ČSS a projednává zprávu o činnosti ČSS za období od předchozího SD ČSS; 

2.      schvaluje, popřípadě mění rámcový plán činnosti a hospodaření ČSS do konání následujícího SD ČSS;

3.      schvaluje, doplňuje a mění Stanovy ČSS;

4.       schvaluje, doplňuje a mění statut Revizní komise ČSS;

5.      schvaluje, doplňuje a mění statut ČSS, z.s. - KS;

6.      bere na vědomí zprávy o činnosti všech orgánů ČSS;

7.      schvaluje způsob využití majetku ČSS, jehož hodnota převyšuje pravomoc Výkonného výboru ČSS dle článku X, odst. 11; 

8.      stanovuje výši členského příspěvku ČSS;

9.      volí na čtyřleté období prezidenta ČSS a viceprezidenta ČSS; 

10.   volí na čtyřleté období členy Prezídia ČSS včetně dvou náhradníků (kandidáty pro volbu navrhují Valné hromady ČSS, z.s. - KS);

11.   volí na čtyřleté období členy Revizní komise ČSS včetně dvou náhradníků (kandidáty pro volbu Valné hromady ČSS, z.s. - KS);

12.   stanovuje klíč pro účast delegátů – zástupců ČSS, z.s. - SSK na jednání následujícího SD ČSS; 

13.  rozhoduje o výši členských příspěvků ČSS, jejich splatnosti a stanovuje výši podílu na členských příspěvcích pro ČSS, z.s. - KS;

14.  rozhoduje o udělení nebo odejmutí čestného členství ČSS;

15.  rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení ČSS. 

Článek X.
Výkonný výbor ČSS a jeho působnost
1.      Výkonný výbor ČSS je nejvyšším orgánem ČSS, který řídí činnost ČSS v období mezi SD ČSS v souladu se zákonem a těmito Stanovami. 

2.      Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny SD ČSS.

3.      Prezident ČSS svolává jednání Výkonného výboru ČSS. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

4.      Za svá rozhodnutí se Výkonný výbor zodpovídá SD ČSS.

5.      Výkonný výbor ČSS je volen SD ČSS na dobu 4 let a je složen ze sedmi členů Prezídia ČSS, pěti předsedů stálých komisí Výkonného výboru ČSS (kteří mohou být zastoupeni jimi pověřenými členy komisí) a čtrnácti předsedy ČSS, z.s. - KS (kteří mohou být při jednáních zastoupeni jimi pověřenými členy výborů ČSS, z.s. - KS).

6.      Členové výkonného výboru jsou povinní vykonávat svoji činnost ku prospěchu a účelu ČSS a s ohledem na jeho zájmy.

7.      Členové výkonného výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

8.      Výkonný výbor ČSS je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru ČSS je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru ČSS. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího. 

9.      Výkonný výbor ČSS volí a odvolává předsedy stálých komisí Výkonného výboru ČSS z kandidátů navržených Valnými hromadami ČSS, z.s. - KS. Pro odvolání předsedy stálé komise musí hlasovat nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) z celkového počtu členů Výkonného výboru ČSS.

10.  Při dlouhodobé nečinnosti člena Prezídia ČSS, odvolá tohoto člena Prezidia Výkonný výbor a doplní Prezidium ze zvolených náhradníků v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě SD ČSS. Pro odvolání člena Prezídia musí hlasovat nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) z celkového počtu členů Výkonného výboru ČSS.

11.  Mezi jednotlivými Sjezdy schvaluje Výkonný výbor ČSS finanční rozpočet ČSS na kalendářní rok, který je v souladu s rámcovým plánem hospodaření ČSS schváleným SD ČSS, žádosti o přidělení státních dotací a takové způsoby využití majetku ČSS, jejichž hodnota nepřevyšuje částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů Korun českých) na jednu akci. Schvaluje účetní závěrky.

Článek XI.
Prezídium a zaměstnanci ČSS
1.      Prezidium ČSS je orgánem ČSS, který řídí činnost ČSS v období mezi zasedáními Výkonného výboru ČSS v souladu se zákonem a těmito Stanovami. 

2.      Prezídium ČSS vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Výkonnému výboru ČSS.

3.      Prezidium ČSS tvoří:

a)      prezident (funkce placená z prostředků ČSS)

b)      viceprezident

c)       pět členů prezídia

4.      Prezídium ČSS operativně zajišťuje veškerou činnost ČSS podle usnesení přijatých SD ČSS a Výkonným výborem ČSS v období mezi jednotlivými zasedáními Výkonného výboru ČSS. Schází se podle potřeby, nejméně 4x ročně. Za svou činnost se Prezídium ČSS zodpovídá Výkonnému výboru ČSS.

5.      Prezidium ČSS je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Prezidia ČSS jsou platná, pokud byla schválena většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6.      Mezi jednotlivými jednáními VV ČSS schvaluje Prezídium ČSS takové způsoby využití majetku ČSS, jejichž hodnota nepřevyšuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion Korun českých) na jednu akci.

7.      Prezídium ČSS dle potřeb ČSS zřizuje administrativní aparát, funkci sportovního ředitele ČSS a tajemníka ČSS.

8.      Systém řízení a vymezení kompetencí jednotlivých funkcí upravuje Organizační řád ČSS, který schvaluje Výkonný výbor ČSS.

9.      V případě nutnosti řešit disciplinární záležitosti, Prezidium ČSS jmenuje disciplinární komisi.

Článek XII.
Jednání a podepisování za ČSS
1.      Statutárním orgánem ČSS je prezident ČSS. 

2.      Prezidenta zastupuje viceprezident v rozsahu udělené plné moci, či v případě zaměstnaneckého poměru v rozsahu pověření ve smyslu příslušných pracovněprávních předpisů.

Článek XIII.
Revizní komise ČSS
1.      Revizní komise ČSS (dále jen RK) je nezávislým kontrolním orgánem ČSS.

2.      RK je pětičlenná. Členové RK jsou voleni SD ČSS včetně 2 náhradníků. V případě odstoupení člena RK nebo jeho úmrtí doplní RK náhradníci v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě SD ČSS. RK volí ze svého středu předsedu RK, který je stálým přísedícím Výkonného výboru ČSS a Prezídia ČSS s hlasem poradním. V případě jeho nepřítomnosti jej na těchto jednáních zastupuje jím určený člen RK.

3.      Volební období RK je čtyři (4) roky.

4.      RK kontroluje činnost a hospodaření orgánů ČSS ve vztahu k plnění usnesení Výkonného výboru ČSS a Sjezdu delegátů ČSS. 

5.      RK je odpovědná SD ČSS a řídí se Statutem Revizní komise schváleným SD ČSS.

6.      RK řeší písemné připomínky členů ČSS, které se týkají činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku Stanov ČSS.

7.      Členy RK nemohou být členové Výkonného výboru a zaměstnanci ČSS. 

Článek XIV.
Majetek a hospodaření ČSS
1.      ČSS hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy ČSS.

2.      ČSS je neziskovou a veřejně prospěšnou organizací.

3.      Zdrojem majetku ČSS jsou zejména:

a)    členské příspěvky; 

b)   přidělené dotace a granty ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů;

c)    majetek nabytý od třetích osob a dary;

d)   výnosy z majetku ČSS;

e)    příjmy z reklamní a sponzorské činnosti;

f)    příjmy z činností při naplňování cílů ČSS.

4.   Statutární orgán, každoročně předkládá ke schválení Výkonnému výboru ČSS zprávu o hospodaření a účetní závěrku, v termínu nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Článek XV.
Zrušení a zánik ČSS
1.      ČSS se ruší dobrovolným rozpuštěním ČSS nebo jeho sloučením s jiným spolkem (tj. fúzí). O zrušení ČSS rozhoduje SD ČSS a rozhodnutí o zrušení a jeho způsobu musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou delegátů SD ČSS. 

2.      Soud zruší ČSS s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že by ČSS, ač by byl na to soudem upozorněn vyvíjel činnost přímo zakázanou v ust. § 145 obč. zák. nebo by ČSS vyvíjel činnost v rozporu s § 217 obč. zák. nebo by ČSS nutil třetí osoby k členství ve ČSS, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo by bránil členům ze ČSS vystoupit.

3.      Pro zrušení ČSS dobrovolným rozpuštěním se vyžaduje  likvidace, ledaže celé jmění ČSS nabývá právní nástupce. V případě zrušení ČSS s likvidací, jmenuje likvidátora SD ČSS, na návrh Výkonného výboru ČSS. Nedojde-li z jakéhokoli důvodu ke jmenování likvidátora nebo nebude-li se moci likvidátor ujmout své funkce, pak likvidátorem jmenuje soud i bez jeho souhlasu statutární orgán, tj. prezidenta. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena ČSS. Likvidátor jmenovaný soudem nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

4.      Zrušení ČSS oznámí likvidátor písemně příslušnému orgánu státní správy a všem registrovaným pobočným spolkům – ČSS, z.s. - SSK a ČSS, z.s. - KS do 15 dnů ode dne rozhodnutí.

5.      Likvidátor sestaví soupis jmění a zpřístupní jej v sídle ČSS všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů ČSS nezbytné. Případný likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout likvidační zůstatek ČSS s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. 

6.      Je-li SD ČSS přijato rozhodnuto zrušení ČSS jeho sloučením s jiným spolkem (tj. fúze), pak je ČSS povinen postupovat podle aktuální právní úpravy vztahující se k fúzi spolků.

7.      ČSS zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1.      V případě jakýchkoli sporů a způsobu jejich řešení, vyplývající z činnosti ČSS a jeho členů, je ČSS oprávněn spolupracovat s příslušnými orgány Českého olympijského výboru.

2.      V případě posuzování sporné otázky, týkající se výkladu těchto stanov, je rozhodující stanovisko Výkonného výboru ČSS.

3.      Tyto Stanovy byly schváleny Výkonným výborem ČSS dne 24. 3. 2015 na základě delegované pravomoci usnesením Sjezdu delegátů ČSS dne 27. 4. 2013 a nabývají účinnosti zápisem do Veřejného rejstříku spolků u Městského soudu v Praze.

4.      K provedení jednotlivých ustanovení těchto Stanov vydává Výkonný výbor ČSS vnitřní předpisy, které příslušná ustanovení blíže specifikují.
Stanovy

Přílohy

stanovy_css_2015_overene.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 14.12.23 18:52