Statut

Toto je pouze informativní text. Závazná verze je ke stažení v sekci Přílohy.

STATUT
REVIZNÍ KOMISE ČSS

 1. Účel.
  1. Revizní komise ČSS (dále jen RK ČSS) kontroluje činnost a hospodaření orgánů ČSS a to zejména se zřetelem na dodržování základních dokumentů ČSS, především plnění usnesení Sjezdu delegátů ČSS (dále jen SD ČSS), Výkonného výboru ČSS (dále jen VV ČSS), Prezidia ČSS (dále jen P ČSS) a jednotlivých komisí ČSS.
  2. RK ČSS provádí kontroly a řeší písemné připomínky členů ČSS, týkající se činnosti a hospodaření ČSS dle bodu 1.1 tohoto statutu.
  3. Odvolání proti jejímu rozhodnutí je možné pouze ke SD ČSS.
 2. Způsob ustavení, odpovědnost.
  1. RK ČSS je pětičlenná.
  2. Členy RK ČSS volí SD ČSS, včetně dvou náhradníků pro případ odstoupení některého člena RK ČSS v průběhu volebního období.
  3. RK ČSS volí ze svého středu předsedu RK ČSS, který je stálým přísedícím VV ČSS a P ČSS s hlasem poradním. Na těchto jednáních ho může zastoupit s hlasem poradním jím pověřený člen RK ČSS.
  4. Členem RK ČSS nemůže být člen VV ČSS, P ČSS ani zaměstnanec ČSS.
  5. RK ČSS je odpovědná pouze SD ČSS.
 3. Působnost.
  1. Volební období RK ČSS je čtyřleté.
  2. RK ČSS předkládá zprávu o své činnosti SD ČSS.
  3. RK ČSS informuje členskou základnu o své činnosti prostřednictvím internetových stránek ČSS nejméně jednou ročně.
  4. RK ČSS se schází nejméně 3x ročně.
 4. Další ustanovení.
  1. Členové RK ČSS provádějí kontrolní činnost podle pracovního plánu. O výsledku zpracují písemnou zprávu, která je použita pro vypracování ročních zpráv, případně pro zjednání nápravy. Na zjištěné nedostatky upozorňuje RK ČSS příslušné orgány ČSS a doporučuje způsoby nápravy.
  2. V případě, že člen RK ČSS nemůže plnit úkoly ze zdravotních nebo pracovních důvodů, povolá RK ČSS na doplnění počtu členů zvoleného náhradníka na potřebnou dobu. V případě odstoupení člena RK ČSS doplní komisi zvolený náhradník do konce volebního období.
  3. V mimořádném případě, kdy by počet členů RK ČSS včetně náhradníků klesl pod pět, svolá VV ČSS mimořádný SD ČSS za účelem doplnění RK ČSS.

Přílohy

Statut Revizní komise.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 29.11.23 23:01