Zápisy z jednání Prezídia 2023

Zápis
z Prezidia Českého střeleckého svazu, z.s. č. 9
dne 8. 8. 2023 – Praha


Přítomní:
Ivan Hermel, Mgr. Pavel Bi7ner, Ing. Jaroslav Priščák Ph.D., Mgr. Kateřina Frantalová, 
Ing. Petr Černoch, Jan Fidler, Jan Videcký, za RK Ing. Jiří Koukal
Prezidium jednalo v plném počtu členů.
Hosté: Mgr. Michal Smečka CS Partners

Program:
1. Zřízení poradních komisí prezidia
2. Obsazení komisí prezidia
3. Informace z revizní komise ČSS, z.s.

k bodu č. 1
Zřízení komisí prezidia
Předkládá:
Ivan Hermel prezident ČSS, z.s.
Pan Mgr. Smečka přednesl komentář a vysvětlení nutnosY zřízení poradních komisí 
(skupin) prezidia ČSS, z.s. vis příloha č. 1 tohoto zápisu. Po proběhlé diskusi bylo hlasováno
o zřízení těchto komisí.
Hlasovaní: 
7 - Pro 0 - ProY 0 - Zdržel se Výsledek: schváleno
Usnesení 9/1: Prezidium schválilo zřízení poradních komisí prezidia ČSS, z.s.

k bodu č. 2
Obsazení komisí prezidia
Předkládá:
Ivan Hermel prezident ČSS, z.s.
Po proběhlé diskusi o obsazení komisí bylo hlasováno:

a. Ekonomická komise v obsazení: Pavel Bi7ner, Kateřina Frantalová, Dana Hulíková, 
Lucie Boudová, Petr Černoch
Hlasovaní: 
6 - Pro 1 - ProY 0 - Zdržel se Výsledek: schváleno

b. Dotační komise v obsazení: Jan Fidler, Miroslav Lidinský
Hlasovaní: 
7 - Pro 0 - ProY 0 - Zdržel se Výsledek: schváleno

c. Komise pro média a komunikaci v obsazení: Jaroslav Priščák, Roman Blažíček, 
 Pavel Skopový, Karel Felt
Hlasovaní: 
7 - Pro 0 - ProY 0 - Zdržel se Výsledek: schváleno

d. Komise pro správu majetku v obsazení: Pavel Bitner, Jan Fidler, Tomáš Dámek
Hlasovaní: 
Neproběhlo z důvodů nepotvrzení souhlasu kandidátů

e. Komise pro přípravu nových stanov v obsazení: Dana Hulíková, Petr Černoch,
Miroslav Lidinský
Hlasovaní: 
7 - Pro 0 - ProY 0 - Zdržel se Výsledek: schváleno

Usnesení 9/2: Prezidium schválilo obsazení poradních komisí prezidia ČSS, z.s. vyjma 
komise pro správu majetku.

k bodu č. 3
Informace z revizní komise ČSS, z.s.
Předkládá: 
Ing. Jiří Koukal předseda Revizní komise ČSS, z.s.
Z důvodů odstoupení dosavadní předsedkyně revizní komise Mgr. Renaty VrYškové 
z funkce předsedkyně i členky revizní komise ČSS, z.s. na zasedání Výkonného výboru ČSS, z.s. 
dne 19.7.2023 bylo třeba doplnit člena RK a zvolit Předsedu RK. 
Revizní komise byla vyzvána prezidentem svazu k doplnění náhradníkem zvoleným na Sjezdu 
ČSS, z.s. dne 28.8.2021 panem Markem Janíkem a volbou předsedy revizní komise.
Revizní komise při svém on-line jednání dne 7.8.2023 potvrdila doplnění revizní komise 
panem Markem Janíkem a zároveň zvolila za svého nového předsedu pana Jiřího Koukala.
Materiál – předaný dokument z jednání revizní komise panem Koukalem 
Usnesení 9/3: Prezidium bere na vědomí doplnění revizní komise a volbu nového předsedy 
této komise.

Zapsal: Ivan Hermel
Ivan Hermel
prezident
Českého střeleckého svazu, z.s.

Přílohy

230123-p_css_01_2023.pdf
230126-M_CSS_01_2023.pdf
230126-P_CSS_02_2023.pdf
230227-p_css_03_2023..pdf
230307-p_css_04_2023.pdf
230316-p_css_05_2023.pdf
230426-p_css_06_2023_(002).pdf
230524-p_css_07_2023.pdf
230614-p_css_08_2023.pdf
230825-20230808_zapis_p_.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 18.12.23 7:45