Zápisy z jednání VV 2023

ZÁPIS č. 04/2023

ze zasedání Výkonného výboru ČSS, z. s.

dne 19. 7. 2023

Přítomni: I. Hermel (prezident ČSS, z.s., předseda KS Praha), P. Bittner (viceprezident ČSS, z.s., předseda STK), K. Frantalová (člen Prezidia ČSS, z.s.), P. Černoch (člen Prezidia ČSS, z.s.), J. Videcký (člen Prezidia, předseda Stč. KS), J. Fidler (člen Prezidia ČSS, z.s.), J. Priščák (člen Prezidia ČSS, z.s.), P. Šlechta (předseda ÚST KS), P. Tarant (předseda KV KS), V. Zrůst (předseda PA KS), H. Mikulčík (zástupce LB KS), A. Vaštík (předseda ZL KS), R. Gronský (předseda OL KS), Jiří Materna (předseda KS Vysočina), M. Suntych (předseda KR), B. Putna (předseda SMK),
online: P. Voldán (předseda JČ KS), K. Tomeček (zástupce MS KS), P. Hrdlička (předseda KBS), K. Borůvka (zástupce JMKS)
Omluveni: J. Havel (předseda KS Plzeň), J. Frýda (předseda KH KS), M. Havlík (předseda KŘR)
Hlas poradní: J. Zámyslická (tajemnice ČSS, z.s.), R. Vrtišková (předsedkyně RK)
Hosté: M. Lidinský


Jednání Výkonného výboru ČSS, z.s. (dále jen VV) bylo zahájeno v 10 hodin panem Bittnerem za přítomnosti 20 členů VV s hlasem rozhodujícím, VV je usnášeníschopný.

Program:
 1. Kontrola zápisu z posledního VV ze dne 14. 6. 2023
 2. Informace ze zasedání posledního jednání prezidia dne 17. 7. 2023
 3. Informace z úseku státní reprezentace
 4. Rozpočet pro rok 2023, jednotlivá RSCM, zprávy o hospodaření
 5. Personální změny na pozici sportovní ředitel
 6. Různé

Informace z online zasedání Prezidia 17. 7. 2023, kontrola zápisu z posledního VV ze dne 14. 6. 2023

 • Pan Bittner informoval o rezignaci pana Tenka na členství v Prezidiu ČSS, z. s. Byl nahrazen panem Videckým, náhradníkem zvoleným na Sjezdu ČSS, z.s.
 • Prezidium se na svém zasedání zabývalo výběrem sportovního ředitele ČSS, z.s. Na online jednání byli přítomni všichni tři kandidáti přihlášení do výběrového řízení. Slečna Málková, pan Holý a pan Cipro. Prezidium zvolilo a VV představuje vítěze výběrového řízení pana Adama Cipra. Pan Hermel členům VV představil všechny kandidáty. S panem Havlíkem je pan Hermel domluven na další spolupráci a předání funkce.
 • Paní Frantalová zmínila řešení otázky funkce sportovního ředitele ve smyslu případného rozdělení na sekci kulovou a brokovou. Ze současných Stanov ČSS, z.s. jasně vyplývá funkce Sportovního ředitele s podřízeným zaměstnancem na postu asistenta sportovního ředitele. Sportovní ředitel má na starosti obě sekce. Pan Hrdlička za brokovou sekci projevil zájem o rozdělení.
 • Dále pan Bittner informoval o podané výpovědi paní Zámyslickou a vypsaném výběrovém řízení na funkci tajemníka ČSS, z.s.
 • Pan Bittner shrnul úspěchy českých střelců na Evropských hrách. Pan Hermel řekl, že bohužel podmínky NSA pro přidělování dotací nepočítají Evropské hry mezi soutěže, které by měly vliv na výši dotací.
 • Paní Frantalová řekla, že ČSS, z.s. nemá schválenou zprávu o hospodaření svazu. Nebyl tedy splněn celý bod 16/2023 zápisu VV 03/2023. Účetní závěrky s výroční zprávou byly odeslány do sbírky listin Spolkového rejstříku v termínu. Pan Bittner se zeptal, kdo ji vytvoří, jestli to bude sekretariát. Paní Vrtišková upozornila, že podle článku XIV. Stanov ČSS, z.s. statutární orgán každoročně předkládá Výkonnému výboru ke schválení zprávu o hospodaření a účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Pan Hermel řekl, že zde stávající statutár jednoznačně pochybil.

Rozpočet pro rok 2023, jednotlivá RSCM, zprávy o hospodaření

 • Pan Černoch vysvětloval členům VV promítanou tabulku rozpočtu RSCM.
 • K jednání se online připojil pan Lidinský, aby podal informace o středisku Brno – Soběšice. Především se jednalo o vysvětlení hospodaření střelnice v Soběšicích, protože podle předloženého rozpočtu středisko hospodaří v záporných číslech. Pan Lidinský řekl, že hospodaření střelnice je v současné době v dobré kondici. Vedlejší činnost vzniká v současné době pouze z prodeje terčů nečlenům ČSS, z.s.
 • Pan Lidinský dále přednesl požadavek na řešení počtu rozhodčích brokové střelby. Z jednání se omluvil pan Hrdlička.
 • Pan prezident řekl, že rozpočet svazu předem rozeslal členům k prostudování. Plánované náklady a výnosy vychází z letošních dotačních titulů a z hospodaření svazu v loňském roce.
 • Investiční dotace patrně nebudeme schopni využít z důvodu podmínek čerpání dotace. Je nutné ji vyúčtovat ke konci roku a podmínkou je 20% spoluúčast. Dále je nutno počítat s případným doplatkem nad rámec dotace.
 • Jednotlivé položky - reprezentační akce, příprava, … - budou rozpracovány podle jednotlivých sekcí: kule (pistole, puška) a broky (trap, skeet).
 • Podle předloženého rozpočtu je svaz ve dvoumilionovém deficitu. Je třeba najít, kde je možné ušetřit, nebo kde získat další prostředky. Rozpočet byl členy VV upraven, nyní je v podstatě vyrovnaný. Chybí zde část týkající se investičních dotací, o kterých se ještě bude dále rozhodovat. Na minulém zasedání členové VV schválili provizorní rozpočet RSCM pro rok 2023. Byl upraven a předložen k definitivnímu schválení.
Hlasování o schválení finálního rozpočtu RSCM pro rok 2023 tak, jak byl dnes představen.
Při hlasování bylo přítomno 19 členů VV. Pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.
Hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2023 tak jak byl dnes představen a upraven.
Při hlasování bylo přítomno 19 členů VV. Pro: 13, proti: 6 (pan Borůvka, Putna, Mikulčík, Tomeček, Bittner, paní Frantalová), zdrželi se: 0.

Různé:

 • Paní Vrtišková jako předsedkyně škodní komise seznámila členy se závěry šetření komise. Paní Veverková je podle nich za škodu odpovědná v celé výši a škodní komise doporučuje panu prezidentovi, jako osobě s personální pravomocí, požadovat po paní Veverkové celou náhradu způsobené škody. Se závěrem byla seznámena i paní Veverková. Další rozhodnutí je na panu prezidentovi. Oznámí ho na příštím zasedání VV.
 • Dále škodní komise doporučuje všem zaměstnancům uzavření příslušné pojistky pro takovéto případy.
 • Pan Borůvka a pan Voldán navrhovali, aby svaz pojistil všechny zaměstnance sám, protože se tím sám chrání před škodami.
 • Pan Gronský požádal o příspěvek pro hendikepované střelce formou nábojů a diabolek. Požadavek byl zamítnut. Důvodem je především finanční situace svazu, která neumožňuje podporu, kterou není možné vyúčtovat v nějakém dotačním programu. Adekvátně podpořit by pak bylo třeba i další skupiny střelců.
 • Pan Voldán informoval o přípravě Letní olympiády dětí a mládeže, která se bude konat v Českých Budějovicích příští rok.
 • Pan Mikulčík požádal o vylepšení technických podmínek na střelnici v Karlových Varech především při pořádání závodů ČPM.
 • Paní Frantalová připomněla, že na minulém zasedání pan prezident řekl, že činí kroky pro ukončení svého fungování ve funkci prezidenta. Požádala o vyjasnění. Pan Hermel odpověděl, že s právním zástupcem svazu, panem Smečkou, řeší, jakým způsobem situaci vyřešit, aby svaz nebyl poškozen.
 • Paní Vrtišková předložila svoji rezignaci na funkci předsedkyně i členky revizní komise ČSS, z.s.
 • Pan Tomeček tlumočil názor pana Zetka jako předsedy MS KS, že pokud by došlo k hlasování o odvolání Prezidia ČSS, z.s., pan Zetek by byl pro odvolání.
 • Pan Bittner informoval, že pan Lidinský chce ukončit spolupráci s ČSS, z.s. a předat vedení na brněnské střelnici panu Dámkovi.
 • Pan Bittner řekl, že má připravenou svou rezignaci a byl by rád, kdyby sjezd, který je plánovaný k novým Stanovám ČSS, z.s. byl sjezdem volebním a bylo zvoleno nové vedení. To však podle stávajících stanov není možné.
 • Pan Putna znovu požádal o pozvání pana Šaška na zasedání VV k představení připravovaného školení trenérů.

Usnesení zasedání VV – 04/2023:

18/2023 - VV ČSS, z.s. bere na vědomí zprávy z jednání Prezidia.
19/2023 - VV ČSS, z.s. bere na vědomí závěry škodní komise týkající se chybně uhrazené platby za ubytování na ME Tallinn 2023 paní Veverkovou.
20/2023 - VV ČSS, z.s. bere na vědomí rezignaci paní Vrtiškové na funkci předsedkyně i členství v Revizní komisi.
21/2023 - VV ČSS, z.s. schvaluje finální rozpočet RSCM pro rok 2023 tak, jak byl na dnešním zasedání předložen.
22/2023 - VV ČSS, z.s. schvaluje rozpočet ČSS, z.s. pro rok 2023 tak, jak byl na dnešním zasedání upraven.
23/2023 - VV ČSS, z.s. odmítá požadavek pana Gronského na příspěvek pro hendikepované ve formě diabolek a nábojů.

Další zasedání je předběžně naplánováno na 5. 9. 2023 v 10 h v Praze.

V Praze dne 19. 7. 2023
Ivan Hermel
prezident ČSS, z.s.

Přílohy

230130-zapis_vv_c.1.pdf
230227-zapis_vv_pr_02_2023.pdf
230511-zapis_02_23_2.pdf
230627-zapis_03_23.pdf
230801-zapis_04_23.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 16.12.23 14:41