Prezidium

Prezidium operativně zajišťuje veškerou činnost ČSS v období mezi jednotlivými zasedáními Výkonného výboru.

Tvoří jej:
 • prezident (placená funkce),
 • viceprezident,
 • pět členů prezidia.
 Prezidium ČSS je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Prezidia ČSS jsou platná, pokud byla schválena většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

Vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Výkonnému výboru, mj.:
 • schvaluje využití majetku do 1.000.000,- Kč;
 • zřizuje
  • administrativní aparát,
  • funkci sportovního ředitele,
  • funkci tajemníka.