Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2025 - puškové a pistolové disciplíny

Komise pro řízení reprezentace (KŘR) zveřejňuje dokument „Kritéria pro zařazení sportovců do reprezentačního družstva pro rok 2025 v puškových a pistolových disciplínách“, a to do kategorií „A“, „B“ a „C“ a podporované dorostenecké kategorie „M“.

1) POSTUP

 1. Základní počet členů reprezentačního družstva v každé olympijské disciplíně a kategorii jsou čtyři střelci s následující výjimkou:
  1. Sportovní pistole junioři – reprezentaci budou tvořit tři střelci.
  2. Do reprezentačního družstva budou zařazeni všichni střelci, kteří splní „A“ limit.
  3. Při přechodu z juniorské do seniorské kategorie viz bod g)
 2. Jmenovitá nominace do reprezentačního družstva ve všech kategoriích bude stanovena na základě žebříčků v olympijských disciplínách. Žebříček bude zpracován zvlášť v každé z těchto disciplín. Výjimku v uplatňování olympijských disciplín tvoří SP 30+30 juniorů, kde z metodických důvodů bude i na základě žebříčku v této disciplíně určena reprezentace juniorů.
 3. Reprezentační družstvo „A“ v každé skupině disciplín bude tvořeno závodníky, kteří splní níže uvedené výkonnostní kritérium. Stejný postup bude uplatněn ve všech skupinách disciplín. Např.: ve skupině reprezentace „Pušky muži“ budou zařazeni všichni střelci, kteří v jednotlivých disciplínách LM 3x20 a VzPu 60 splnili výkonnostní limit.
 4. V mimořádném případě (například mateřská dovolená, dlouhodobé zranění, zisk individuální medaile z ME, MEJ, EH, MS, MSJ, YOG a OH) navrhuje doplnění reprezentačního družstva po projednání v trenérské radě a Komisi pro řízení reprezentace státní trenér. Podmínkou však je, aby sportovec, navrhovaný do reprezentace dosáhl na vrcholných soutěžích (OH, OHM, MS, ME, EH, SP) medailového umístění.
 5. Do žebříčku pro účely výběru reprezentantů budou zařazeny výkony z těchto soutěží v kategoriích muži, ženy, junioři a juniorky, uskutečněných v termínu od 28. 10. 2023 do 30. 10. 2024: ČPM, ČP - KZR, M ČR, MZ v ČR, MZ reprezentace v zahraničí (včetně oficiálních soutěží resortů), Světového poháru, ME, MEJ, EH, MS, MSJ, OHM a OH a oficiální nominační a kontrolní závody (případně další soutěže schválené trenérskou radou před zahájením a v průběhu sezony). Podmínkou pro zařazení do reprezentace „A“, „B“ a „C“ je účast na minimálně 5 soutěžích mužů a žen a 4 soutěžích juniorů a juniorek z výše uvedených soutěží v dané sezóně, přičemž se budou započítávat celkem tři nejlepší dosažené výkony z výše uvedených soutěží. V kategorii „M“ se bude postupovat podle pořadí v žebříčku. U juniorské kategorie se budou započítávat celkem tři nejlepší dosažené výkony z výše uvedených soutěží. Průměr těchto tří výkonů tvoří pořadí v žebříčku.
 6. Limit „A“ - v procesu určení jmenovité nominace do reprezentace pro rok 2025 se stanoví jako průměr mezinárodně dosahovaných výkonů na OH, MS a ME za poslední 4 roky, které byly předpokladem pro zisk 8. místa (junioři 10. místo). Výjimku tvoří kategorie s nízkým počtem účastníků – RP a SP junioři, kde bude limit stanoven na úrovni 8. místa. Ke jmenování do reprezentace „A“ ve všech disciplínách je podmínkou dosáhnout dle čl. 1, odst. e) nejméně následujícího průměru požadované úrovně výkonnosti (tj. limitu „A“). U seniorské kategorie splnění tohoto limitu minimálně jednou na soutěži v zahraničí s účastí min. tří států (tento limit je možné také splnit na M ČR nebo na mezinárodním závodu Velká cena Osvobození v Plzni). U malorážných disciplín se mohou počítat výkony z halových střelnic pouze u soutěží předem schválených trenérskou radou. Soutěže budou započítány výhradně ze střelnic vybavených v souladu s pravidly ISSF (vzdálenost terčů 50m/25m, elektronické terče, atd.).
  Pušky
  Muži
  LM 3x20: 588 bodů VzPu 60: 628,7 bodů
  Ženy
  SM 3x20: 587 bodů VzPu 60: 629,0 bodů
  Junioři
  LM 3x20: 581 bodů VzPu 60: 624,4 bodů
  Juniorky
  SM 3x20: 582 bodů VzPu 60: 626,7 bodů
  Pistole
  Muži
  RP: 582 bodů VzPi 60: 580 bodů
  Ženy
  SP: 583 bodů VzPi 60: 575 bodů
  Junioři
  RP: 568 bodů VzPi 60: 570 bodů SP: 573 bodů
  Juniorky
  SP: 572 bodů VzPi 60: 566 bodů
 7. Do reprezentace „B“ seniorů pro rok 2025 (a 2026 – dva roky) budou zařazeni střelci, kteří byli v roce 2023, resp. 2024 členy reprezentačního družstva juniorů a kteří se v době své juniorské reprezentace zúčastnili některého ze šampionátů (ME, MS, EH). Cílem tohoto dvouletého období je zajištění kontinuity péče pro střelce přecházející z juniorské kategorie do seniorské, a docílit tak lepší možnosti adaptace v seniorské kategorii.
 8. Střelci, kteří se případně umístí do 4. místa (v disciplíně SP 30+30 junioři do 3. místa v žebříčku a nesplní limit požadované výkonnosti (viz limity výše), mohou být zařazeni do kategorie „C“. V případě, že na 4. (3.) a dalším místě budou mít střelci stejný výsledek, bude se postupovat následovně:
  1. O pořadí bude rozhodovat nejvyšší nástřel v uvedených soutěžích.
  2. Případně bude rozhodovat druhý (třetí) nejvyšší nástřel v uvedených soutěžích. Pozn.: při započítávání výkonů závodníků, kteří startují v ČPM se bude postupovat tak, že jejich výkony v soutěžích na 40 ran se budou násobit koeficientem 1,5. Je tomu tak proto, aby mohli být srovnáváni v rámci žebříčku s juniory. V ostatních soutěžích musí startovat v juniorské kategorii, výkon z dorostenecké kategorie nebude do žebříčku započítán.
 9. Střelci, kteří v roce 2024 nedovrší 18 let a nebudou zařazení do reprezentace „A“ nebo „C“, budou podle pořadí ve výše uvedeném žebříčku a podle finančních možností svazu zařazeni do svazem podporované kategorie „M“ v disciplínách: – chlapci: SM 3x20, RP 2x30, VzPi; – děvčata: SM 3x20, SP 30+30.

2) ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ A PŘÍPRAVY

 1. Pokud budou reprezentanti zařazeni do profesionálních středisek ASC Dukla MO nebo Olymp CS MV, kvalita a úroveň jejich přípravy je dána systémem přípravy a možnostmi daných resortů.
 2. Pokud se bude jednat o reprezentanty „A“ a „B“, nezařazené do ASC Dukla MO a Olymp CS MV, a podporované střelce kategorie „M“, budou v péči Regionálních sportovních center mládeže (RSCM), kde úroveň jejich zabezpečení závisí na možnostech Českého střeleckého svazu. Reprezentanti a podporovaní střelci: - obdrží limitovaný příděl střeliva na přípravu a soutěže, - může jim být zapůjčena zbraň, - jsou jim hrazeny některé cestovní výdaje na soutěže a společnou přípravu, - je jim věnována organizační a metodická pomoc ze strany vedoucího nebo trenéra RSCM.
 3. Reprezentanti kategorie „C“ senioři mohou obdržet podle možností ČSS omezený příděl střeliva a může jim být v případě možností RSCM zapůjčena zbraň. Mají také výhodu přímé nominace, kterou navrhuje reprezentační trenér při nominacích do ČP-KZR, podle výkonnosti také při nominacích do mezinárodních závodů v ČR. Reprezentanti kategorie „C“ junioři a juniorky budou mít stejnou úroveň zabezpečení jako v kategorii „M“.

3) ZAJIŠTĚNÍ UPLATNĚNÍ SYSTÉMU A DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH KRITÉRIÍ

 1. Kancelář reprezentace zajistí zveřejnění aktualizovaných žebříčků po každé započítávané soutěži všech puškových a pistolových disciplín na webových stránkách ČSS v průběhu roku 2024.
 2. Sportovní ředitel ČSS spolu se státními trenéry disciplín zodpovídá za uplatnění výše uvedeného principu při jmenování reprezentačních družstev puškových a pistolových disciplín v KŘR a VV ČSS.
 3. Kancelář reprezentace zajistí uplatnění všech výše uvedených zásad v komplexním plánu reprezentace pro rok 2025 (včetně rozpočtu ČSS).  O záležitostech reprezentace rozhoduje s konečnou platností Komise pro řízení reprezentace, která má ve vymezených oblastech rozhodovací pravomoc svěřenou jí Výkonným výborem ČSS. V mimořádných případech může být složení reprezentačního družstva rozhodnutím KŘR doplněno.
V Praze dne 30. 11. 2023 podepsal Ivan Hermel, prezident ČSS, z.s
Kritéria pro zařazení do reprezentace pro rok 2025 - puškové a pistolové disciplíny

Přílohy

231212-kriteria_pro_zarazeni_do_reprezentace_2025_pupi.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 04.01.24 18:16