Výkonný výbor

Seznam členů zde
VV ČSS rozhoduje o činnosti v období mezi jednotlivými Sjezdy delegátů, kterým odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení a hospodaření.

Výkonný výbor je volen Sjezdem delegátů na dobu 4 let a je složen ze:
  • sedmi členů Prezídia,
  • pěti předsedů stálých komisí,
  • čtrnácti předsedů Krajských sdružení.
Výkonný výbor ČSS je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru ČSS je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru ČSS. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího. 

Jednání Výkonného výboru svolává Prezident. Jednání musí být svoláno, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů.

V pravomocích VV jsou všechny úkony, které nejsou výlučně svěřeny Sjezdu delegátů, mj.:
  • volba a odvolání předsedů stálých komisí z kandidátů navržených Valnými hromadami Krajských sdružení;
  • odvolání člena Prezidia při dlouhodobé nečinnosti;
  • schvalování finančního rozpočtu ČSS (v souladu s rámcovým plánem hospodaření schváleným SD) a účetní závěrky;
  • žádání o přidělení státních dotací;
  • schvalování využití majetku ČSS do 10.000.000,- Kč.