Zápisy z jednání Prezídia 2024

Zápis č. 4/2024
z online jednání PREZIDIA ČSS, z.s. dne 2. 5. 2024

PŘÍTOMNI

Ivan Hermel, Jan Fidler, Ing. Petr Černoch, Ing. Jaroslav Priščák, Ph. D., Jan Videcký

S hlasem poradním: Adam Cipro, Sára Baumgartnerová

HOSTÉ

Eva Lébrová, Petr Luštický a Roman Blažíček

OMLUVENI

za RK Ing. Jiří Koukal

Prezidium jednalo v plném počtu členů.

PROGRAM
 1. Schválení hostů
 2. Hlasování o kooptaci členů Prezidia ČSS
 3. Schválení personálních změn kanceláře ČSS
 4. Informace ze Sekretariátu ČSS
 5. Informace z úseku reprezentace
 6. Různé
1. SCHVÁLENÍ HOSTŮ

Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0

2. HLASOVÁNÍ O KOOPTACI ČLENŮ PREZIDIA ČSS
 • Prezídium bylo seznámeno s právní analýzou CS Partners k fungování Prezidia ČSS v omezeném počtu a možnosti kooptace nových členů.
 • Na základě právní analýzy Prezidium navrhlo kooptovat dva nové členy Prezidia: Romana Blažíčka a Petra Luštického.
 • Proběhlo představení pana Blažíčka a pana Luštického, jejich dosavadní práce a aktivit v ČSS.

Hlasování ohledně kooptace Romana Blažíčka do Prezidia ČSS s okamžitou platností.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0

Hlasování ohledně kooptace Petra Luštického do Prezidia ČSS s okamžitou platností.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0

 • Pan Jaroslav Priščák oznámil, že rezignuje na vlastní žádost na funkci člena Prezidia ČSS k 3. 5. 2024. Pan Ivan Hermel děkuje za spolupráci, váží si jeho práce.
 • Pan Priščák se odpojil od jednání Prezidia. Aktuální počet hlasujících členů je 6.
3. SCHVÁLENÍ PERSONÁLNÍCH ZMĚN KANCELÁŘE
 • V dubnu nastoupila na hlavní pracovní poměr nová zaměstnankyně, paní Eva Lébrová, na pozici finanční manažerky ČSS.
 • Hlavní prioritou paní Lébrové bude příprava všech materiálů ke zpracování a dokončení účetní závěrky za rok 2023 pro účetní firmu. Další aktuální prioritou bude nastavení finančních procesů v ČSS, vyúčtování zahraničních cest, vyúčtování RSCM, oběh účetních dokladů, atd.
 • Pan Adam Cipro zdůraznil kritickou situaci vzhledem k účetní závěrce, termíny dodání materiálů účetní firmě. Z roku 2023 je třeba zpracovat cca 400 účetních dokladů, které nebyly účetní firmě z kapacitních důvodů doposud dodány.

Schválení o přijetí paní Evy Lébrové na pozici finanční manažerky ČSS.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení 2024/4/1: Prezidium schválilo přípravu na účetní závěrku za rok 2023 jako vysokou prioritu pro ČSS a vyzývá všechny zaměstnance ČSS k maximální spolupráci a zasílání chybějících podkladů v co nejkratším termínu po vyzvání.

4. INFORMACE ZE SEKRETARIÁTU ČSS
 • Bývalá tajemnice ČSS paní Jarmila Zámyslická předá agendu a poté bude ukončena Dohoda o provedení práce.
5. INFORMACE Z ÚSEKU REPREZENTACE
 • Pan Adam Cipro rozešle členům Prezidia hlasování Per rollam ohledně Částečné nominace na OH 2024 dle návrhu Komise řízení reprezentace.
6. RŮZNÉ
 • Termín dalšího jednání Prezidia je stanoven na 20. 5. 2024 od 13:00. Jednání proběhne online.
 • Termín zasedání VV bude stanovený na základě ankety, která bude rozeslána členům VV. Cílem je výběr takového termínu, aby byla účast na VV co nejvyšší.
Přílohy
 • Příloha č. 1 - Právní rešerše k fungování Prezidia ČSS v omezeném počtu a možnosti kooptace nových členů

V Praze dne 2.5.2024 podepsal Ivan Hermel, prezident ČSS, z.s.

Přílohy

Rešerše - fungování Prezidia v omezeném počtu.pdf
Zápis ze zasedání Prezidia ČSS 2. 5. 2024.pdf
Zápis ze zasedání Prezidia ČSS 30. 1. 2024.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 07.05.24 20:30